Ny bogføringslov – ændringer allerede fra 1. juli 2022
© Alliance – stock.adobe.com

Ny bogføringslov – ændringer allerede fra 1. juli 2022

3 min.

Folketinget har den 19. maj 2022 vedtaget en ny bogføringslov. Den nye lov kommer, på sigt, til at påvirke alle virksomheder i Danmark.

De fleste virksomheder påvirkes allerede fra 1. juli 2022 af den nye lov.

Nedenfor har vi oplistet de vigtigste ændringer for virksomheder i regnskabsklasse B og C.

De virksomheder der er placeret i de to regnskabsklasser, omfatter virksomheder med begrænset hæftelse – f.eks. anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) og som i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af nedenstående grænser:

Klasse BKlasse C – mellemKlasse C – stor
Omsætning0-89 mio. kr.89-313 mio. kr.>313 mio. kr.
Balancesum0-44 mio. kr.44-156 mio. kr.>156 mio. kr.
Antal ansatte0-5050-250>250

De vigtigste ændringer er:

1. Definitionen af regnskabsmateriale er udvidet, således at der nu skal gemmes dokumentation for oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten. Et eksempel herpå kan være oplysninger om gennemsnitlig antal ansatte. Det samme er gældende for regnskabsmæssige skøn, som eksempelvis nedskrivningsbehov for debitorer eller afskrivningsperioder og scrapværdier for driftsmidler. Oplysningerne skal opbevares digitalt i mindst fem år.

2. Virksomheder skal ifølge den nye lov udarbejde beskrivelser af systemer og processer for udførelsen af bogføringen. Beskrivelserne skal indeholde:

  • virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres
  • virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis
  • oplysning om de medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne

Beskrivelserne skal opbevares i minimum fem år, da de er en del af regnskabsmaterialet.

3. Der indføres krav om udarbejdelse af afstemninger af bogholderiet, der skal sikre et løbende tilstrækkeligt opdateret bogholderi til brug for indberetning af moms, skatter, afgifter og årsrapporter.

Senest ved udløbet af fristen for indberetning af eksempelvis moms, er der nu krav om, at der skal være udarbejdet nødvendige afstemninger af bogholderiet.

Som nødvendige afstemninger kan eksempelvis nævnes afstemning af bankkonti, kassekreditter, debitorer, kreditorer mv.

4. Tidligst fra 1. januar 2024 skal virksomheden anvende et bogføringssystem som lever op til kravene for digitale bogføringssystemer i den nye bogføringslov, og som er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Der indføres ligeledes krav om at bilag skal opbevares digitalt i bogføringssystemet.

Der kan dog anvendes egne udviklede bogføringssystemer uden at disse registreres, såfremt systemet lever op til kravene i bogføringsloven. Anvendes et eget udviklet system, er det virksomhedens eget ansvar at sikre at bogføringssystemet lever op til kravene.

Bemærk, at virksomhedens registreringer og bilag skal opbevares digitalt på en server hos en udbyder eller hos en tredjepart. Alternativt skal en fuldstændig sikkerhedskopi opbevares hos en tredjepart. Det er således ikke tilstrækkeligt, at virksomheden selv opbevarer digitale registreringer og digitale bilag.

På nuværende tidspunkt er det usikkert om loven har virkning allerede for virksomheder med regnskabsafslutning pr. 30. juni 2022 eller den først vil få virkning for regnskabsår der starter 1. januar 2023 og senere.

Erhvervsstyrelsen forventes snarest at komme med en nærmere vejledning i forhold hertil.

Vi vil løbende holde dig opdateret i forhold til de nye krav som den nye bogføringslov medfører.

Har du spørgsmål til den nye bogføringslov, så tag kontakt til din daglige revisor og hør nærmere.

Kontakt os:

Revisor i Danmark
Jerrik Olsen
Statsautoriseret revisor, Partner
+45 5766 2470