Tiesong Wang

ECOVIS TZU Certified Public Accountants Co., Ltd.
9 Floor, Yunxiang Building, 72-74 Xikang Road
Heping District
300070 Tianjin

Phone: +86 22 2621 4049
Fax: +86 02 226 2140 49
Email: tianjin@ecovis.com
Web: www.ecovis.com/tianjin

Languages spoken in the office:
Chinese, English