Tianjin

Accounting, Audit and Tax

ECOVIS TZU Certified Public Accountants Co., Ltd.

9 Floor, Yunxiang Building, 72-74 Xikang Road
Heping District
300070 Tianjin
China
Phone: +86 22 2621 4049
Fax: +86 02 226 2140 49
Email: tianjin@ecovis.com
Web: www.ecovis.com/tianjin
Contact persons: