ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 6-7/2018

31.07.2018

Konferencja w Kancelarii Ecovis poświęcona walce z dyskryminacją i mobbingiem

13 czerwca w naszej Kancelarii odbyła się konferencja o tematyce „Dyskryminacja i mobbing – jak z nimi walczyć”. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli mec. Marta Pilarczyk, aplikantka Patrycja Ignaszak i mec. Nikodem Multan.

Kodeks pracy wprost zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu. Dyskryminacją jest bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo nierównomierne traktowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne oraz przynależność związkową, a także przyznanie z tych względów niektórym pracownikom mniejszych praw niż te, z których korzystają inni pracownicy, znajdujący się w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej.

W kodeksie pracy znajduje się również definicja mobbingu jako działania lub zachowania dotyczącego pracownika lub skierowanego przeciwko pracownikowi, polegającego na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującego u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

W celu dowiedzenia się więcej o tych zjawiskach oraz zapoznania się z tym na co ciekawego i istotnego zwrócili uwagę nasi przedstawiciele zapraszamy serdecznie do lektury artykułu: https://biznes.newseria.pl/komunikaty/prawo/w-2017-byo-prawie-25,b356681975

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku. Oznaczają one informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Warto przybliżyć związek pomiędzy monitoringiem wizyjnym a ochroną danych osobowych.

Obowiązująca wcześniej ustawa o ochronie danych osobowych nie regulowała w sposób kompleksowy kwestii monitoringu wizyjnego. Wątpliwości miała rozwiać ustawa o monitoringu wizyjnym, która jednak nie została uchwalona. Także w treści Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) brakuje precyzyjnego unormowania. W związku z tym zasady przewidziane w RODO powinny mieć zastosowanie do monitoringu wizyjnego, zwłaszcza w zakresie obowiązku informacyjnego.

Jeśli chodzi o dostęp do nagrań z monitoringu to osoba, której dane dotyczą może uzyskać informacje, czy jej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli się okaże, że ma to miejsce, jest ona wówczas uprawniona do uzyskania informacji o:
 • celu przetwarzania;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych;
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Możliwe jest także złożenie wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań.

W przypadku wykorzystywania monitoringu np. przez wspólnoty mieszkaniowe mogą one nadal, zgodnie z RODO, korzystać z kamer. Jednakże jest to możliwe jedynie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Kamery mogą być także zamontowane w zakładach pracy. Wynika to wprost z przepisu dodanego w maju do Kodeksu pracy. Jest to możliwe, gdy jest to niezbędne do:
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
 • ochrony mienia;
 • kontroli produkcji;
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Monitoring wizyjny może być również zamontowany w szkołach lub placówkach w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę.

Dodatkowym wymogiem jest oznaczenie pomieszczeń monitorowanych w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Kary dla przewoźników w UE

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2016/403 z 18 marca 2016 r., państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć unijne standardy do końca 2016 r. tak, aby od 1 stycznia 2017 r. mogły być w praktyce stosowane. Wśród nich należy wyróżnić tzw. grupę niebezpiecznych naruszeń (NN).

Założenie polega na tym, aby w całej UE obowiązywał jeden wspólny system, jasno wskazujący rangę naruszenia, jakiego dopuścić się mogą zarówno kierowcy, jak i zarządzający transportem oraz przewoźnicy. Po przekroczeniu pewnej liczby naruszeń może zostać wszczęta procedura sprawdzająca tzw. dobrą reputację przewoźnika, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do cofnięcie licencji na przewóz rzeczy.

Do grupy naruszeń niebezpiecznych należą m.in.:
 • posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy;
 • przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9h o 50% lub więcej, bez przerwy lub jakiegokolwiek odpoczynku trwającego co najmniej 4,5h;
 • korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografu;
 • przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy dla pojazdów kategorii N3 o ponad 20%;
 • kierowanie pojazdem bez ważnego poświadczenia przeprowadzenia badania zdatności do ruchu drogowego wymaganego przez prawo UE.

Ujednolicenie systemów naruszeń ma na celu umożliwienie spójnego tworzenia bazy danych przez organy kontrolne w ramach systemu teleinformatycznego, do którego wpisywane będą wszystkie naruszenia jakich dopuścił się kierowca, w którymkolwiek kraju w UE.

Ministerstwo Finansów planuje uprościć rozliczenia VAT

Resort finansów prowadził konsultacje podatkowe w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczenia VAT. Chodzi o ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pomysły można było zgłaszać do 30 lipca.

Dotychczasowe przepisy wskazują, że stosowanie przez przedsiębiorców przepisów dotyczących VAT bywa skomplikowane i często jest połączone z wieloma, czasochłonnymi obowiązkami administracyjnymi. Celem zmian jest ułatwienie podatnikom dokonywania rozliczeń bez ograniczania ich efektywności.
Zebrane opinie mają posłużyć do opracowania listy niezbędnych zmian w ustawie o VAT.

Nabycie nieruchomości od rozwiązywanej spółki a prawo do odliczenia podatku

Wspólniczka spółki jawnej razem z drugim wspólnikiem spółki jawnej postanowiła o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji. Majątek został podzielony między wspólników. W ramach podziału wspólniczka otrzymała wszystkie rzeczy i prawa majątkowe, których nabycie zostało udokumentowane przez fakturę wystawioną przez spółkę. Jednakże nie zapłaciła spółce. Zapłaciła drugiemu wspólnikowi równowartość przypadającego na nią udziału.

Od tak przeprowadzonej transakcji wspólniczka chciała odliczyć podatek VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego zanegował to prawo. Wskazał, że nabyła nieruchomość nieodpłatnie, a oddanie równowartości wspólnikowi nic nie zmienia, ponieważ ma to na celu spłatę wspólnika i nie ma charakteru ekwiwalentu za majątek spółki.

Wojewódzki Sąd Apelacyjny w Kielcach wskazał, że nie ma bezpośredniego związku pomiędzy wniesieniem wkładu do spółki a nabyciem nieruchomości. Wszelkie wątpliwości rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że w tej sytuacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku, ponieważ transakcja nabycia nieruchomości była nieodpłatna.

Nowe deklaracje dla potrzeb VAT

Dwa rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzają nowe wzory deklaracji służących do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT). Modyfikacji uległy formularze: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12.

Po raz pierwszy z nowych wzorów będzie można skorzystać w sierpniu wykazując dane za lipiec. Ze starych druków będzie można korzystać nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.

Postanowienie SN w sprawie renty z tytułu wypadku

Sąd Najwyższy stwierdził, w postanowieniu z dn. 13.06.2018 r., że renta z tytułu wypadku przy pracy może być obniżona, jeśli pracownik w późniejszym czasie stał się niezdolny do pracy w wyniku choroby, która powstała niezależnie od wypadku. Według SN byłoby to niesłuszne, gdyby pracodawca do końca życia wypłacał pracownikowi rentę za chorobę, która nie ma związku z wypadkiem przy pracy.

Download Newsletter No. 6-7/2018