Ecovis in Vietnam
We provide services in the fields of taxation, accounting, business consulting, HR management consulting.

Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự

  • Dịch vụ tính lương, bảo hiểm xã hội
  • Dịch vụ kê khai, đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu
  • Dịch vụ đăng ký mã số thuế cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp
  • Dịch vụ cho thuê nhân sự