ECOVIS System Rewident
Sp. z o. o.
Audytorzy i księgowi w Polsce
ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80

E-Mail

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadząc księgowość oferujemy rzetelne i profesjonalne wsparcie przy zredukowanej do minimum biurokracji. Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów, wspierając osiąganie przez nich celów biznesowych.

Z naszych usług księgowych korzystają firmy reprezentujące zróżnicowaną formę prawną, wielkość i lokalizację, w tym m.in. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Poza pomocą w spełnianiu obowiązków w zakresie podatków i księgowości, oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów finansowych i handlowych. Proponowane przez nas rozwiązania są dostosowane do potrzeb i preferencji Klientów.

Rachunkowość

Obszary, w których świadczymy usługi w zakresie księgowości to m.in:
 • sporządzenie lub aktualizacja polityki rachunkowości indywidualnie dostosowanej do potrzeb Klienta,
 • ujednolicenie planu kont kilku podmiotów należących do tego samego właściciela lub grupy kapitałowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 • organizacja i optymalizacja procesu obiegu dokumentów,
 • opracowanie polityki rachunkowości dla nowych podmiotów,
 • modyfikacja zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • opracowanie schematów rozliczeń kosztowych poprzedzone weryfikacją merytoryczną prowadzoną przez doradców podatkowych lub biegłych rewidentów,
 • opracowanie dogodnego dla Klienta systemu controllingu,
 • wsparcie dla wewnętrznych działów controllingu,
 • opracowanie raportowania finansowego na potrzeby controllingu Spółek,
 • przygotowanie raportowania finansowego dla celów konsolidacji,
 • obsługa audytów rocznych oraz przeglądów półrocznych dokonywanych przez audytorów,
 • bieżący nadzór księgowy i podatkowy nad pracami zespołu Klienta,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • raportowanie dla organów państwowych (np. do NBP),
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz standardami międzynarodowymi,
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli,
 • informowanie Klientów o zmianach w przepisach istotnych z punktu widzenia ksiąg rachunkowych i podatków,
 • przygotowanie Klientów na planowane zmiany przepisów.

Świadczone przez nas usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę 5.000.000 PLN.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Rachunkowość zarządcza

Proponujemy prowadzenie analiz z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu. Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez zestaw wskaźników oraz identyfikowanie źródeł i przyczyn powstawania odchyleń.

Nasze działania mogą obejmować następujące obszary:
 • projektowanie systemu controllingu,
 • analizę kosztów, progów rentowności oraz sprzedaży,
 • ocena rentowności produktów i projektów,
 • budżetowanie,
 • badanie płynności finansowej,
 • ocena wyniku finansowego,
 • analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie.

Jeżeli mają Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Przegląd ksiąg rachunkowych

Przegląd ksiąg rachunkowych to narzędzie przydatne do oceny niedociągnięć i ryzyk w obszarze ewidencji operacji gospodarczych oraz sprawozdawczości, która jest podstawą do tworzenia informacji na użytek otoczenia zewnętrznego organizacji.

Usługa ta polega na sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawności sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego. Przegląd ksiąg rachunkowych obejmuje nie tylko weryfikację liczb i ujawnień, ale przede wszystkim polega na identyfikacji ryzyk i czynników, które mogą wpływać negatywnie na jakość sprawozdawczości finansowej.

W ramach przeglądu ksiąg rachunkowych wykorzystujemy rozwiązania oparte na naszych wypracowanych procedurach i programach badania sprawozdania finansowego, programach due diligence czy też audytach śledczych. Bazujemy na naszym wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.

W ramach naszych prac:
 • Dokonujemy wstępnej identyfikacji, analizy oraz oceny zagrożeń i ryzyk,
 • Analizujemy profil działalności firmy, dokonujemy wstępnego przeglądu ksiąg rachunkowych, analizujemy i oceniamy stan środowiska kontroli wewnętrznej,
 • Sprawdzamy zgodność polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości oraz ich dostosowanie do wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności
 • Identyfikujemy obszary ryzyka związane z najważniejszymi procesami zachodzącymi w firmie,
 • Analizujemy dokumentację źródłową, jej ewidencję, weryfikujemy rzetelność i wiarygodność ksiąg rachunkowych, w tym ewidencję prowadzoną w księgach pomocniczych,
 • Sprawdzamy zgodność kwalifikacji, klasyfikacji i ewidencji aktywów trwałych, ich amortyzacji i odpisów, analizujemy obroty magazynowe obszary dotyczące produkcji,
 • Analizujemy rozrachunki oraz odpisy aktualizujące,
 • Analizujemy obszary zobowiązań podatkowych i innych obciążeń, rejestry VAT, rozliczenia PIT, ZUS,
 • Analizujemy kwestie rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych,
 • Sprawdzamy efektywność w obszarze kadr i płac,
 • Analizujemy ryzyka związane z zobowiązaniami podatkowymi.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.