ECOVIS System Rewident
Sp. z o. o.
Audytorzy i księgowi w Polsce
ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80

E-Mail

Badanie sprawozdań finansowych

Audyt służy ocenie przeszłych i planowaniu przyszłych zdarzeń. Jest przeprowadzany interdyscyplinarnie i zorientowany na problem. Każdorazowo dostosowujemy usługę do indywidualnych potrzeb klienta i ustawowych wymogów.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z audytem wymaganym przepisami prawa, czy z fakultatywnym badaniem, przedsiębiorstwo poddawane jest szczegółowym testom oceniającym jego kondycję.

Informacje zdobyte w trakcie badania pozwalają zlokalizować obszary niosące ryzyko dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa i dobrać najlepsze środki zaradcze.

Lista usług:
  • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), przy wykorzystaniu oprogramowania Caseware,
  • weryfikacja i przeglądy sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości,
  • badania planów połączeń, przekształceń spółek i inne usługi atestacyjne,
  • badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych,

STANDARDOWE PROCEDURY AUDYTU OBEJMUJĄ:

  • przegląd systemów komputerowych w zakresie koniecznym do uwiarygodnienia danych wykorzystywanych przy badaniu sprawozdania finansowego,
  • przegląd podatkowy w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich dla potrzeb określenia ryzyka ewentualnych zobowiązań podatkowych obejmujących VAT, CIT, ZUS, PIT i zobowiązania celne,
  • prezentacja naszych rekomendacji w istotnych dla działalności Spółki obszarach w formie Listów do Zarządu,
  • wydanie opinii wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.