ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Tarcza antykryzysowa 2.0 została przyjęta!

21.04.2020
W nocy z 16 na 17 kwietnia 2020 roku Sejm, z częściowym uwzględnieniem wprowadzonych przez Senat poprawek, przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – nazywaną mianem Tarczy 2.0. Jest to kontynuacja rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców, które zostały przyjęte 1 kwietnia. Co istotne, Tarcza 2.0 przewiduje możliwość skorzystania ze środków pomocowych również przez firmy, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. W dniu 17 kwietnia 2020 Tarcza 2.0. została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie.

Poniżej przedstawiamy niektóre z instrumentów pomocowych dla firm wprowadzonych bądź zmodyfikowanych przez Tarczę 2.0:

Nowe wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Tarcza Finansowa

Tarcza 2.0 przewiduje możliwość udzielenia wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną polegającego na zapewnieniu przedsiębiorcom płynności finansowej. O taką pomoc będą mogli ubierać się przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a więc tacy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych będący następstwem COVID-19.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia będą uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. Przewidziane są m.in. następujące rozwiązania:
  1. leasing operacyjny z karencją w spłacie przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych;
  2. pożyczka obrotowa na dofinansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
  3. pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
Ustawa przewiduje ponadto rozwiązania mające ułatwić wprowadzenie tzw. Tarczy Finansowej, o planach co do której również wspominał Rząd. Jest to szereg uprawnień przyznanych Polskiemu Funduszowi Rozwoju, które mają na celu szybkie uruchomienie pomocy finansowej dla firm, m.in. umożliwiając Polskiemu Funduszowi Rozwoju emisję obligacji.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – zwiększenie dostępności

Dzięki Tarczy 2.0 uprawnionymi do skorzystania z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców będą również ci mikro przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Będzie to możliwe dzięki rezygnacji z warunku utrzymania przez takiego przedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Zmienione przepisy przewidują, że dla skorzystania z umorzenia otrzymanej pożyczki, firma będzie musiała prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Rozszerzenie kręgu firm uprawnionych do zwolnienia z ZUS

Co istotne, nowa ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, czyli zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Od teraz z tego rozwiązania będą mogli skorzystać również płatnicy zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku zwolnienie nie jest całkowite. Więksi płatnicy zwolnieni są z opłacania składek jedynie w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Kolejną nowością w zakresie „wakacji składkowych” jest objęcie nimi firm jednoosobowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Do tej pory z ulgi mogły skorzystać jedynie osoby prowadzące działalność przed 1 lutego 2020 r.

Wielokrotne postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Tarcza 2.0 wprowadza również możliwość wielokrotnego, maksymalnie trzykrotnego, przyznania świadczenia postojowego w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotychczas było to świadczenie jednorazowe. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wnioskującego nie uległa poprawie.

Świadczenie postojowe skierowane jest do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz do osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, przy spełnieniu określonych warunków takich jak m.in. spadek uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej czy niewykonanie umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w działalności zleceniodawcy.

Download “Tarcza antykryzysowa 2.0” as PDF