ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS Milczarek & Partners

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 8/2018

15.08.2018

Mały ZUS od 1 stycznia 2019

Senat przyjął nowelę dotycząca obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Z nowych regulacji skorzystają podmioty, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia czyli kwoty 5250 zł.

Na skutek zmian przedsiębiorcy będą opłacać składki w wysokości proporcjonalnej do przychodu. Obecnie składka odprowadzana jest niezależnie od przychodu i wynosi 1232,16 zł. Po zmianach podstawowa składka przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 660 zł. Składki te będą rosły wraz ze wzrostem przychodów. Do obliczenia składki na mały ZUS ma się liczyć przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym.

Szacuje się, że dzięki nowym rozwiązaniom skorzysta między 170 tyś. a 200 tyś. firm. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejny podatek

Wprowadzenie podatku od wyjścia tzw. exit tax jest konsekwencją Dyrektywy Rady UE 2016/1164, która ustanawia przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania.

Podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowego podatku, gdy będzie:

 • przenosił aktywa ze swojej siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim;
 • przenosił aktywa ze swojego stałego zakładu w państwie członkowskim do swojej siedziby głównej lub innego zakładu w państwie członkowskim lub państwie trzecim;
 • przenosił rezydencję podatkową do innego państwa UE lub państwa trzeciego (poza aktywami, które pozostają w związku ze stałym zakładem w pierwszym państwie);
 • przenosił działalność gospodarczą prowadzoną przez swój zakład z jednego państwa UE do innego lub państwa trzeciego.

Podatek nie będzie pobierany, jeżeli aktywa wskazane w dyrektywie powrócą do kraju macierzystego w terminie 12 miesięcy. Taki podatek funkcjonuje już w innych krajach europejskich jak Niemcy czy Austria. Ministerstwo zakłada, że projekt ustawy będzie gotowy do końca sierpnia.

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) został opublikowany. Fiskusowi będzie dużo łatwiej przeprowadzić kontrolę. Upoważnienie do jej wszczęcia będzie mogło być wręczone także sekretarce, a dokumenty i wyjaśnienia będą mogły być żądane niemalże od każdego podmiotu, który miał kontakt z podatnikiem.

Poszerzona ma zostać definicja kontrahenta kontrolowanego, czyli podmiotu, u którego fiskus może przeprowadzić kontrolę krzyżową tj. wystąpić o dokumenty albo wyjaśnienia związane z badaną transakcją czy o przekazania na żądanie jednolitego pliku kontrolnego.

Kolejna zmiana pozwoli urzędnikom rozpocząć kontrolę celno-skarbową nawet wówczas, gdy kontrolowany lub osoby reprezentujące go będą nieobecni w przedsiębiorstwie.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł prowadzić postępowania przygotowawcze w prawach dotyczących wystawiania i posługiwania się „pustymi fakturami” oraz prób wyłudzania zwrotów VAT.

KAS będzie mogła pozyskiwać informacje, bez składania pisemnego wniosku, od wielu instytucji publicznych jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Grupa Lotnicza, Polskie Linie Kolejowe SA, Żegluga Śródlądowa, Krajowy Rejestr Karny. Celem jest lepsza egzekucja niepodatkowych należności budżetowych.

Naczelnicy urzędów skarbowych zyskają dostęp do danych zgromadzonych w Systemie Informacji Schengen dotyczących: osób, samochodów, statków wodnych, samolotów i kontenerów. Ma to ułatwić pobór należności akcyzowych.

Ponadto KAS będzie mogła:

 • ścigać osoby, które bezprawnie powołują się na wpływy w skarbówce;
 • dokonywać kontroli celno-skarbowych na drogach i zatrzymywać np. odzież i tekstylia, głównie pochodzenia azjatyckiego;
 • wykrywać paliwa pochodzące z nieujawnionych źródeł i niespełniające odpowiednich norm jakościowych.

Konsultacje w sprawie sprawozdań finansowych

Zakończył się I etap konsultacji w sprawie sprawozdań finansowych. Sugestie można było przesyłać do 23 lipca 2018 r. Ich ujednolicona struktura ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że dotychczasowa forma składania sprawozdań do organów podatkowych jest skomplikowana i czasochłonna. Wprowadzenie cyfrowej formy oraz umożliwienie ich elektronicznego składania ma nie tylko ułatwić wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych, ale również uprościć ich składanie i zmniejszyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców.

Drugi etap konsultacji miał odbyć się w sierpniu. Miały zostać poddane analizie struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

Fiskus załatwi sprawy niektórych podatników w postępowaniu uproszczonym

Projekt nowej ordynacji wyborczej przewiduje, że organ podatkowy będzie mógł prowadzić postępowanie uproszczone, jeśli kilka warunków zostanie spełnionych. Nowa procedura ma dotyczyć wszelkich podatków w tym lokalnych, dochodowych i VAT.

Postępowanie uproszczone ma być szybkie, ponieważ ma trwać nie dłużej niż 14 dni. Przyniesie to korzyści zarówno fiskusowi jak i podatnikom.

Będzie ono możliwe gdy:

 • kwota podatku nie przekroczy 5 tyś. zł;
 • stan faktyczny nie będzie budzić wątpliwości m.in. gdy podatnik przedstawi dowody, z którymi organ się zgodzi lub będzie chodziło o fakty powszechnie znane lub znane organowi z urzędu.

Konieczna będzie zgoda podatnika. Podatnik będzie mógł sam złożyć wniosek o ten tryb postępowania lub wyrazić zgodę, gdy organ będzie chciał z niego skorzystać.

Postępowanie uproszczonego nie będzie można stosować:

 • gdy w sprawie będzie występować więcej niż jedna strona;
 • w sprawach dotyczących stwierdzenia nadpłaty;
 • gdy spadkobierca złoży zeznanie na podatek od spadków i darowizn albo właściciel nieruchomości złoży informację na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny bądź w innych sprawach wymienionych w projekcie ordynacji;
 • w razie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności oraz zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej;
  • w sprawach ulg w spłacie (rozłożenia na raty, umorzenia, odroczenia terminu płatności).

Czy pracodawca ma prawo przerwać urlop pracownika?

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw pracownika. Są jednak sytuacje, w których pracodawca ma prawo zażądać przerwania urlopu i powrotu pracownika do pracy.

Podstawą odwołania pracownika z urlopu jest art. 167 Kodeksu pracy (KP). Odwołanie jest możliwe tylko wówczas, gdy obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Jeżeli wystąpiły okoliczności przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu, należy wówczas przesunąć termin urlopu na podstawie art. 164 § 2 KP.

W przypadku odwołania pracownika z urlopu musi on wrócić do pracy. Jeżeli odmówi, może być na niego nałożona przez pracodawcę kara pieniężna. Odmowa może skutkować także rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Po załatwieniu niezbędnych spraw istnieje możliwość powrotu na urlop, można też skorzystać z niego w późniejszym terminie.

Przerwanie urlopu to dyskomfort dla pracownika, często połączony ze stratą finansową. Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Jeżeli pracownik wyjechał już na urlop, zwraca się wydatki proporcjonalnie do niewykorzystanej przez pracownika części urlopu. Pracodawca nie ma obowiązku rekompensowania utraconych korzyści, które pracownik mógłby osiągnąć, gdyby nie został odwołany z urlopu np. utraconego zarobku z powodu konieczności rezygnacji z wykonywania pracy sezonowej za granicą. Wydatki te nie pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem pracownika z urlopu.

Gdy z powodu odwołania pracownika z urlopu wróciła wraz z nim rodzina, pracodawca jest także zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów związanych z ich powrotem z urlopu.

Jeżeli pracownik uważa, że odwołanie z urlopu nie było słuszne, może zwrócić się do sądu pracy.

Czas na powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD) był do końca lipca

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zastąpiło dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji nową instytucją – Inspektorem Ochrony Danych.

Wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych należy zawsze, gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowanie przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

W innych przypadkach administrator może wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych albo jeżeli wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.

Download Newsletter No. 8/2018