ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 06/2020

07.12.2020

TEMATY:

 • PODATKI:

  • 1. Nowa aplikacja e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją
 • NOWELIZACJE:

  • 2. Regulacje podatkowe ujęte w ustawie łagodzącej skutki COVID-19
 • SĄDY:

  • 3. Praca sądów w trakcie obostrzeń COVID-19
 • TEMATY NA CZASIE:

  • 4. Kontrole przedsiębiorców dot. pomocy z tzw. „Tarcz antykryzysowych”
  • 5. Możliwość pracy zdalnej w trakcie kwarantanny

1) Działanie nowej aplikacji e-mikrofirma do składania JKP_VAT z deklaracją

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją, który dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Nowy JPK_VAT z deklaracją może być składany od 25 listopada 2020 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomogą przygotować, podpisać i wysłać plik JPK_VAT z deklaracją: nową wersję aplikacji e-mikrofirma, aplikację Klient JPK_WEB oraz formularz interaktywny. Wszystkie ww. narzędzia dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja. Logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Obecna aplikacja e-mikrofirma umożliwia wystawianie i zapisywanie faktur krajowych, stworzenie ewidencji VAT oraz wygenerowanie i wysyłanie. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli płynnie przejść na użytkowanie nowej wersji z rozbudowanymi funkcjonalnościami, poprzez opcję importu-eksportu danych. Aplikacja będzie też obsługiwać wersje historyczne JPK_VAT, aby można było ewentualnie dokonać korekt poprzednich okresów.

Formularz interaktywny zastąpił dotychczasowy plik w formacie CSV i pozwala na wypełnienie oraz wysyłanie nowego JPK_VAT. Z tej możliwości mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych.

2) Regulacje podatkowe ujęte w ustawie łagodzącej skutki COVID-19

Z dniem 9 października 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 7.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747). W ustawie znalazły się nie tylko środki łagodzące skutki COVID- 19, ale również regulacje dotyczące podatków. Najważniejsze z nich przedstawiają się następująco:
 1. Od 2021 r. wielkość podatku od towaru i usług pozostanie na niezmiennym, podwyższonym poziomie tj. 23% (standardowym) oraz 8% – dla wybranej kategorii towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Nowe regulacje podatkowe obowiązują od 9 października 2020 r.
 2. Od 1.01.2021 r. będą obowiązywać zmiany w zakresie stawek akcyzy od paliw silnikowych, uregulowanych w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, w szczególności w zakresie art. 89 (Dz.U.2020.0.722 t.j.). Dokonane zmiany wpłyną również na modyfikację stawek opłaty paliwowej.

3) Praca sądów w trakcie obostrzeń COVID-19

W sytuacji pandemii i lockdownu również praca sądów jest bardzo utrudniona, a jej charakter i wymiar różni się pomiędzy poszczególnymi sądami. Sądy administracyjne w Warszawie (NSA i WSA) oddalają wnioski i kierują sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniach niejawnych.

W innych sądach nie obowiązują tak znaczące restrykcje, ale jednakowoż ponownie wprowadzone zostały surowe zasady wejścia na ich teren, zabraniające wstępu dla tzw. „osób postronnych”. Ponadto zmienione zostały m.in. godziny pracy sekretariatów i zasady obsługi interesantów – choćby w warszawskim sądzie okręgowym petenci są przyjmowani do 14.30.

W 2020 r. znacznie obniżyła się liczba przeprowadzonych rozpraw. Przykładowo, w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawach cywilnych w marcu 2020 roku odbyło się 1160 rozpraw/posiedzeń, podczas gdy w marcu 2019 roku było ich 2863 – odnotowano więc ponad dwukrotny spadek. Często w ostatniej chwili rozprawy są zdejmowane z wokandy ze względu na informację o osobie chorej lub kontakcie z zakażonym. Szacuje się również, że zakażenia i kwarantanna są przyczyną wyłączenia z pracy 10-20 procent obsługi sądów w całym kraju.

4) Kontrole przedsiębiorców dot. pomocy z tzw. „Tarcz antykryzysowych”

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapowiedział już wcześniej kontrole firm, które otrzymały wsparcie z Tarcz antykryzysowych. Sprawdzeniu będą podlegały m.in. dane jakie znalazły się w składanych przez nich oświadczeniach. W tym celu przygotowany został specjalny algorytm, który na podstawie siedmiu różnych zmiennych wyznacza przedsiębiorców do kontroli. Wiceprezes PFR potwierdza, że ponad 100 firm zostało już wytypowanych i ich dane są przekazywane do KAS w celu weryfikacji, a kolejne 4 tysiące znajduje się na wstępnej liście do kontroli.

Sprawdzone będą przede wszystkim oświadczenia przedsiębiorców co do zgodności z danymi administracji skarbowej i ZUS, oraz ich status przedsiębiorcy w kontekście powiązań kapitałowych. Warto przypomnieć, że warunkiem otrzymania wsparcia były m. in.: określony spadek przychodów, liczba pracowników i brak zaległości podatkowych. Podkreśla się, że kontroli podlegać będą dane, które podawał sam przedsiębiorca, a które podczas przyjęcia wniosku nie podlegały sprawdzeniu, wśród nich wymienia się status przedsiębiorcy, tj. czy mamy do czynienia z mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą.

5) Możliwość pracy zdalnej w trakcie kwarantanny

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownikowi za czas niezdolności do pracy w skutek odosobnienia w związku z chorobą zakaźną przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takim odosobnieniem jest kwarantanna. Niemniej przebywanie na kwarantannie nie jest równoznaczne z niezdolnością do świadczenia pracy. Wobec czego, jeśli pracownik podejmie pracę w formie zdalnej, zatem w warunkach odosobnienia, to wówczas zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Ponadto pracodawca może polecić pracownikowi, aby prowadził ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności ich opis, a także datę oraz czas ich wykonania.

Przepisy „tarczy antykryzysowej” również nie zakazują świadczenia pracy przez pracownika w takich warunkach (Patrz: art. 2 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)). Nie jest wymagane, aby pracownik lub pracodawca potwierdzali fakt świadczenia pracy w czasie kwarantanny.

Download Newsletter No. 6/2020