ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS Milczarek & Partners

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 5/2018

02.07.2018

Konferencja w Kancelarii Ecovis poświęcona ustawie o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 24 kwietnia w naszej Kancelarii odbyła się konferencja „Zielone światło dla inwestycji”. Dotyczyła przyszłej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i konsekwencji, które będą dotyczyć przedsiębiorców. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli Marcin Milczarek, Piotr Pruś i Nikodem Multan.

Jak zauważył mec. Marcin Milczarek nowy projekt tworzy równie atrakcyjne wsparcie jak w innych krajach Europy. Ideą jest inwestowanie w firmy nowoczesne, a system wsparcia ukierunkowany jest na obszary objęte największym bezrobociem. Szczególny nacisk położony zostanie na województwa we wschodniej części Polski: lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać prawie 13 000 przedsiębiorców na terenie całego kraju. Mec. Piotr Pruś zauważył, że choć o wsparcie będzie mógł się ubiegać każdy podmiot, to nowy system będzie preferował mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Wsparcie jest udzielane w formie zwolnień podatkowych. Jak dodał mec. Piotr Pruś przed uzyskaniem wsparcia mogą być rozpatrywane 2 parametry:

 • inwestycyjny – m. in. zakup, dzierżawa bądź najem gruntów;
 • pracowniczy – utworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnianie pracowników.

Mec. Nikodem Multan zauważył, że dobrze przeprowadzona ustawa będzie oznaczać przyspieszony rozwój gospodarczy Polski, co spowoduje zwiększenie dochodów firm i pracowników.

Więcej informacji: http://www.outsourcingportal.eu/pl/ustawa-o-wspieraniu-nowych-inwestycji-czym-jest-i-jakie-korzysci-moze-przyniesc-przedsiebiorcom

Ułatwienie zakładania spółek przez Internet w UE

Obecnie jedynie w 17 z 28 Państw Członkowskich można zarejestrować spółkę przez Internet. Daleko idące różnice regulacyjne zniechęcają również przedsiębiorców do poszukiwania nowych możliwości rynkowych. Komisja Europejska (KE) przedstawiła projekt nowelizacji dyrektyw w zakresie:

 • stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek;
 • transgranicznych przekształceń, fuzji i podziałów spółek;
 • niektórych aspektów prawa spółek.

Po zmianach we wszystkich Państwach Członkowskich będzie można zarejestrować spółkę, utworzyć oddział lub złożyć dokumenty do rejestru handlowego przez Internet. Założenie będzie efektywniejsze i bardziej opłacalne.

Nowe przepisy ułatwią przenoszenie przedsiębiorstw lub ich reorganizację na całym jednolitym rynku.

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w opodatkowaniu dochodu

Prowadzone są prace nad stworzeniem 3 nowych ustaw podatkowych. Pierwsza miałaby zastosowanie do dochodów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, druga dotyczyłaby opodatkowania zysków kapitałowych, a trzecia miałaby zastosowanie do działalności gospodarczej.

Konsekwencją zmian będzie zniknięcie PIT i CIT. Ustawa o podatku od działalności gospodarczej będzie mieć zastosowanie do obecnych podatników PIT i CIT, którzy prowadzą firmy. Ma się w niej znaleźć 9% stawka podatku zapowiadania przez Premiera Mateusza Morawieckiego.

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

Jak pisaliśmy w wydaniu 8 zeszłorocznego newslettera interpretacje podatkowe są urzędowymi odpowiedziami na pytania wystosowane przez przedsiębiorców, które dotyczą skutków prawno-podatkowych wskazanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Cechują się ochronną mocą, co oznacza, że przedsiębiorcy stosujący się do zaleceń nie muszą się obawiać negatywnych konsekwencji.

Ministerstwo Finansów (MF) uważa, że wspomniana ochrona moc interpretacji często jest nadużywana. Część podatników uczestniczy w łańcuchach restrukturyzacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa. Przy występowaniu o interpretację podatkową opisują stan faktyczny, który ich dotyczy, pomijając powiązania z innymi podmiotami. I choć MF wskazuje, że z perspektywy pojedynczych podatników rozliczenia wydają się być prawidłowe, to jednak organ wydający interpretację nie ma możliwości oceny całego łańcucha transakcji oraz roli podmiotów uczestniczących w takiej grupie, co tym samym nie pozwala na ocenę, czy planowane transakcje mają na celu nadużycie prawa podatkowego.

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie obowiązku wystąpienia o interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie wniosku grupowego. Miałoby to zastosowanie w przypadku, gdy stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku obejmowałoby transakcje lub inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych tj. podmiotów krajowych lub zagranicznych.

Proponowane regulacje miałyby zawierać także elementy wniosku takie jak:

 • wskazanie głównych korzyści;
 • opis występujących powiązań między podmiotami;
 • wskazanie transakcji lub innych dokonanych czynności.

Interpretacje indywidualne wydawane na wniosek grupowy będą miały być wydawane maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.

Przygotowana nowelizacja dotycząca skargi nadzwyczajnej

3 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o SN. Wprowadziła możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów powszechnych lub wojskowych. Może ona być złożona tylko raz w terminie 5 lat od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli została wniesiona kasacja lub skarga kasacyjna w terminie 1 roku od dnia ich rozpoznania. Ponadto w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy skarga nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) i niektórych innych ustaw został opublikowany.

Zgodnie z obowiązującą ustawą skargę nadzwyczajną może złożyć 8 podmiotów. Należą do nich:

 • Prokurator Generalny;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • Prezes Prokuratorii Generalnej RP;
 • Rzecznik Praw Dziecka;
 • Rzecznik Praw Pacjenta;
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Rzecznik Finansowy;
 • Prezes UOKiK.

Po zmianie skargę nadzwyczajną będzie mógł złożyć tylko Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uchwały SN dotyczące szkód majątkowych na skutek wypadku

W marcu 2018 r. Sąd Najwyższy podjął 3 uchwały w składzie 7 sędziów. W uchwałach stwierdzono, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Postanowienie SN dotyczące charakteru interwenienta ubocznego wspólnika spółki

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dn. 2.02.2018 r. stwierdził, że wspólnik działający w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej spółki w procesie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników może wbrew stanowiska spółki zaskarżyć wyrok, ale tylko w takim zakresie w jakim z tego uprawnienia mogłaby skorzystać spółka. Wcześniej Sąd Apelacyjny kierował się przepisem Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że czynności procesowe interwenienta ubocznego nie mogą być sprzeczne z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. Jednak SN stwierdził, że w tym przypadku interwencja ma charakter samoistny tzn., że wyrok w sprawie może odnieść bezpośredni skutek prawny między interwenientem a przeciwnikiem strony.