ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS Milczarek & Partners

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 3/2018

21.03.2018

Dalsze uszczelnianie systemu VAT – paragon tylko z NIP

Zgodnie z planowaną zmianą fakturę do paragonu będzie można wystawić wyłącznie, gdy będzie on zawierał numer identyfikacji podatkowej (NIP). Paragon bez NIP nie będzie uprawniał do wystawienia faktury. Za naruszenie tej zasady organ podatkowy będzie uprawniony do nałożenia zobowiązania w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Osoby, które popełnią wskazany czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Celem tych działań jest dalsze uszczelnianie systemu VAT. Planowana zmiana ma wejść w życie 1.07.2018 r.

Konsekwencje jakie może ponieść przewoźnik prowadzący własną działalność gospodarczą

W poprzednim numerze newslettera pisaliśmy o konsekwencjach zatrudnienia przez bus-przewoźników kierowców na umowę o pracę. Nie jest to jedyna forma zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportowych. Sporo grupa przewoźników prowadzi własną działalność gospodarczą. Jak wygląda odpowiedzialność tych przewoźników za naruszenia przepisów prawnych?

Współpraca pomiędzy bus-przewoźnikami, a kierowcami jest regulowana różnymi rodzajami umów. Należy do nich zaliczyć umowę o współpracy, o kierowanie pojazdem czy o świadczenie usług przewozowych. Poprzez zawarcie takiej umowy kierowca-przewoźnik wstępuje w stosunek umowy przewozu oraz przejmuje prawa i obowiązki przewoźnika, a także odpowiedzialność cywilną za szkody na rzeczy powstałe podczas przewozu. Nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy bus-przewoźnika, to ma prawo zwrócić się do kierowcy o zapłacenie kwoty równej wypłaconemu odszkodowaniu. Najlepszym rozwiązaniem przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest zatem posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) przez kierowcę.

Ponadto, kierowcy są odpowiedzialni za naruszenie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku.

Sąd Najwyższy orzekł: agent (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) nie może być pozbawiony prowizji

Umowa agencyjna jest zawarta gdy agent zobowiązuje się względem zlecającego przedsiębiorcy do pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu umów z klientami.

W tej sprawie Spółka zawarła umowę z agentem, zgodnie z którą agent zobowiązał się do pośredniczenia przy zawieraniu umów leasingu dla Spółki. W umowie agencyjnej znajdowało się postanowienie, że Spółka będzie miała prawo żądać od agenta zwrotu wypłaconej prowizji jeżeli strona umowy leasingu opóźni się ze spłatą jednej z trzech pierwszych rat więcej niż 60 dni

Sąd Najwyższy stwierdził, że strony nie mogą stworzyć umowy agencyjnej, która swymi postanowienia będzie naruszać przepisy Kodeksu cywilnego. Istnieje możliwość zastrzeżenia w umowie zawartej w formie pisemnej, że agent za odrębnym wynagrodzeniem i w uzgodnionym zakresie będzie odpowiadał za wykonanie zobowiązania przez klienta. Jest to tzw. klauzula del credere. Jednak taka klauzula w nie została wpisana w umowie, a zatem Spółka chciała pozbawić agenta prowizji, która jest istotą umowy agencyjnej.

Uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku jest możliwe nawet po kilku latach

Jeśli ktoś zapomniał uwzględnić ulgi lub źle oszacował koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) to nadal istnieje możliwość odebrania nadpłaty z podatku. Nie wszystkie błędy w zeznaniach podatkowych są do wychwycenia przez urzędników skarbowych. Nie są oni w stanie uznać, że ktoś nie skorzystał z przysługującej mu ulgi, ponieważ jest to prawem obywateli, a nie obowiązkiem.

W celu odebrania nadpłaty należy złożyć korektę zeznania uwzględniającego odliczenia i ulgi do Urzędu Skarbowego. Dla pewności i szybkości postępowania najlepiej załączyć dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń. Czas na wniesienie zeznania korygującego wynosi 5 lat.

W przypadku wydania pozytywnej decyzji, urzędnicy mają 2 miesiące na zwrócenie nadpłaty, jednak nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwotnego rozliczenia.

Jednocześnie przypominamy, że 30 kwietnia 2018 r. upływa czas na złożenie deklaracji:

  • PIT-36, która dotyczy pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów rozliczających swoje jedyne źródło dochodu;
  • PIT-37 dotyczącej podatników, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników np. pracodawców, zleceniodawców;
  • PIT-38 w przypadku zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych np. kontraktu terminowego – futures czy opcji lub z tytułu objęcia udziałów w spółkach albo wkładów w spółdzielniach za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że obcokrajowiec nie skorzysta ze zwolnienia z VAT

Obywatel Niemiec był współwłaścicielem budynku w Tarnowie, w którym wynajmował lokale mieszkalne i niemieszkalne. Było to jego jedyne źródło dochodu. Mężczyzna nie mieszkał, ani nie prowadził zarejestrowanej działalności w Polsce. Roczne dochody, które rozliczał prywatnie, nie przekraczały 150 tyś. zł. W związku z tym obcokrajowiec rozważał skorzystanie ze zwolnienia z VAT.

W ustawie o VAT zwolniony od podatku może być ten obrót, który obecnie nie przekracza 200 tyś. zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił prawa do zwolnienia, bowiem wyłączenie dotyczy zarówno zagranicznych przedsiębiorców jak i osób prywatnych. Fiskus argumentował, że ustawodawca zrównał pojęcie miejsca siedziby z miejscem zamieszkania.

Wojewódzki Sad Administracyjny poparł to stanowisko i wskazał, że jako miejsce siedziby osoby prywatnej należy rozumieć miejsce, gdzie zapadają decydujące i najważniejsze decyzje, czyli miejsce zamieszkania lub stałego pobytu.

NSA zaaprobował to stanowisko uznając, że przepis o zwolnieniu z VAT jest nietrafnie skonstruowany. Na poparcie swojej tezy przytoczył orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w sprawie, w której odmówiono prawa do zwolnienia obywatela Niemiec, który uzyskiwał przychód z najmu w Austrii, ponieważ nie miał w tym kraju miejsca zamieszkania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) rozstrzygnął kiedy podmiot przestaje być przedsiębiorcą

W wyroku z 9.01.2018 r. WSA stwierdził, że samo ogłoszenie upadłości nie wyłącza przedsiębiorcy z obrotu gospodarczego. Nadal jest on przedsiębiorcą i podatnikiem. Dopiero ustanie bytu prawnego (rozwiązanie, likwidacja) i wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powoduje, że przestaje być on przedsiębiorcą. Można wtedy mówić o trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przypomina o warunkach jakie powinny panować w pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie w pomieszczeniach temperatury odpowiedniej do wykonywanej pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) określają minimalną temperaturę w pomieszczeniach, w których praca jest wykonywana.

Przy lekkiej pracy fizycznej, do której zalicza się m.in. pracę w biurach, temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Z kolei pracownicy zatrudnieni np. w halach produkcyjnych powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni Celsjusza.

W związku z wykonywaniem pracy na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież ochronną, posiłki regeneracyjne i ciepłe napoje przy temperaturze powietrza niższej niż 10 stopni Celsjusza w miesiącach od początku listopada do końca marca. Ponadto powinno być zapewnione pomieszczenie, w którym pracownicy ogrzeją się, albo zmienią odzież.