ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 12/2018

17.12.2018

1. Nowe przepisy w UE dotyczące zakazu geoblokowania w handlu internetowym

Geoblokowanie to ograniczanie dostępu konsumentów do towarów i usług, ze względu na kraj zamieszkania. Do końca listopada 2018 r. klienci z jednego kraju mogli mieć problemy związane z zakupem towaru lub usługi u zagranicznego dostawcy. Mogło to się odbywać poprzez zupełne uniemożliwienie zakupu, bądź poprzez przekierowanie na lokalne strony producenta, na których towary były sprzedawane często po wyższych cenach.

Zgodnie z nowymi przepisami, od grudnia 2018 r., konsumenci mają nieograniczoną możliwość zakupu towarów na tych samych zasadach i po tych samych cenach obowiązujących konsumentów krajowych. Automatyczne przekierowywanie klientów na inne strony sklepu jest niedozwolone. Sklepy mają również zakaz dyskryminowania kart płatniczych wydanych w innym kraju UE.

Na ten moment zmiana nie obejmuje produktów i usług audiowizualnych świadczonych drogą elektroniczną takich jak: e-booki, oprogramowanie, muzyka, gry.

2. Która data decyduje o sposobie złożenia sprawozdania finansowego?

30 września 2018 r. zakończył się okres przejściowy dla sporządzania oraz formy składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) dokumentów finansowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Do 30 września br. dopuszczone było składanie do RDF elektronicznych kopii papierowych wersji (skanów) dokumentów finansowych.

Od 1 października 2018 r. dokumenty finansowe powinny być sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednakże będzie możliwe składanie skanów sprawozdań finansowych także po 30 września br., jeżeli ich sporządzenie nastąpiło najpóźniej 30 września 2018 r.

Obecnie istnieją 3 różne interpretacje decydujące o wyznaczeniu daty granicznej w zakresie rozpoczęcia obowiązywania nowych sposobów sporządzania oraz składania sprawozdań finansowych, które wskazują na:
  • datę złożenia sprawozdania do KRS;
  • datę sporządzenia sprawozdania finansowego;
  • dzień bilansowy, bez względu na datę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Datą graniczną jest data sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z tym założeniem działa e-portal służący do bezpłatnego składania dokumentów finansowych do RDF.

3. Od stycznia 2019 r. podmioty powiązane będą miały obowiązek składania nowych informacji o cenach transferowych

Z podmiotem powiązanym kapitałowo mamy do czynienia, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 25%.

Druki TP-R zastąpią formularze PIT/TP i CIT/TP. Będą one mogły być złożone w formie elektronicznej. Szczegółowy zakres danych przestawianych w informacji o cenach transferowych ma pozwolić na łatwiejszą identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka zaniżenia dochodu w obszarze cen transferowych.

W formularzach TP-R trzeba będzie podawać m.in.:
  • ogólne dane finansowe obejmujące wartości wskaźników finansowych mierzących sytuację podmiotu;
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych zawieranych z tymi podmiotami przez podmiot, do którego składana jest informacja;
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych;
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych;

4. NSA: wymiana udziałów neutralna podatkowo

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie ma podatku, gdy przy łączeniu spółek, udziały wymieni kilku wspólników, a nie tylko jeden.

Chodzi o wniesienie udziałów lub akcji spółki X do spółki Y i otrzymanie w zamian udziałów lub akcji spółki Y. Z przepisów wynika, że jeśli dzięki takiej wymianie spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość głosów w drugiej spółce, to taka transakcja jest neutralna podatkowo. Ani wspólnicy ani spółka nie muszą płacić podatku, jeżeli nastąpi to w okresie 6 miesięcy. Kwestią sporną pozostawało jedynie czy takiej wymiany udziałów może dokonać wyłącznie jeden wspólnik czy może być ich kilku.

5. NSA wyjaśnia co musi zawierać zbiorcza faktura korygująca

Zbiorcze faktury korygujące miały ułatwić życie podatnikom. Możliwość wystawienia zbiorczych faktur przewiduje ustawa o VAT. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresy, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.

Z kolei, zgodnie z ustawa o VAT, może nie zawierać numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi. Także data zakończenia dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi jest lub data otrzymania zapłaty nie jest wymagana.

Jednakże od 1 stycznia 2014 r. w zbiorczych fakturach korygujących muszą znaleźć się numery i daty wystawienia wszystkich faktur korygowanych oraz przyczyna korekty.

Sprawę rozstrzygnął NSA, który uznał, że na zbiorczej fakturze korygującej nie może zabraknąć dat wystawienia i kolejnych numerów faktur korygowanych.

6. Zwrot podatku VAT oraz akcyzy z kartą paliwową

Zagraniczne przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwrot podatku VAT od usług i towarów za granicą we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Z tego rozwiązania mogą także korzystać właściciele firm transportowych. Posiadacze kart paliwowych mają to zadanie znacznie uproszczone.

Na rynku kart paliwowych istnieje wiele firm, które specjalizują się w pomaganiu przewoźnikom w maksymalizacji zyskowności z każdego kilometra. Dzięki karcie paliwowej, konkretny pojazd jest podpięty do elektronicznego systemu, do którego spływają wszystkie dane o zakupach dokonanych daną kartą. Na podstawie listy transakcji wystawiana jest faktura zbiorcza. Cena końcowa dotycząca zakupu paliwa jest kwotą pomniejszoną o stawkę VAT, ponieważ do faktury jest dołączona nota korygująca.

Na tej samej zasadzie można uzyskać również zwrot akcyzy na olej napędowy zatankowany we Francji, Belgii, Hiszpanii, Słowenii, Włoszech, Rumunii i na Węgrzech.

7. Za zastąpienie pracy tymczasowej przekazaniem pracownika firmie zewnętrznej grożą konsekwencję

Wraz z końcem listopada br. upłynął pierwszy 18-miesięczny limit pracy tymczasowej u jednego pracodawcy użytkownika od czasu wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Przed nowelizacją, pracownik mógł za pośrednictwem jednej agencji pracy tymczasowej pracować u danego pracodawcy użytkownika przez okres 18 miesięcy. Po zmianie agencji pracownik mógł pracować u tego samego pracodawcy użytkownika przez okres następnych 18 miesięcy. W związku z istniejącą możliwością powtarzania tych działań tymczasowość stosunku pracy stawała się fikcją.

Po zmianie pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

W związku z tym pracodawcy mogą próbować utrzymać współpracę z pracownikiem poprzez przekazanie pracownika firmie zewnętrznej i zatrudnienie go w formie outsourcingu pracowniczego. Za takie działanie, poza grzywną, grozi pracodawcy także konieczność zwrotu VAT odpisanego od tej usługi i opłacenie zaległych składek ZUS.