ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 10/2019

29.10.2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych nieprzystępny dla obcokrajowców

W dniu 13 października br. utworzony został Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, o czym szerzej pisaliśmy w naszym alercie prawnym. Podczas pierwszych dni działania rejestru wykryto kilka problemów, które mogą być kłopotliwe dla cudzoziemców.

Po pierwsze, zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, dane do CRBR może zgłaszać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Nie jest to czynność prawna, którą można wykonać poprzez pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że podobnie było w przypadku składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a po czasie ustawodawca umożliwił wysyłanie zgłoszeń pełnomocnikom spółek.

Po drugie, osoby uprawnione do reprezentacji spółki, które nie posiadają numeru PESEL lub posiadają podpis elektroniczny, w którym nie ujawniono numeru PESEL nie mogą obecnie przesłać zgłoszenia do CRBR. Jest tak dlatego, że zgłoszenia dokonuje się przez ePUAP, który do poprawnego działania wymaga posiadania numeru PESEL.

Co więcej należy pamiętać, że rejestr jest sporządzony wyłącznie w języku polskim, co stanowi dla cudzoziemca kolejną przeszkodę podczas poruszania się po skomplikowanym formularzu.

Wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów zapytanie na temat tego w jaki sposób cudzoziemcy mają sobie poradzić z tymi problemami, jednakże do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ekspertka ECOVIS komentuje ułatwienia w rozliczaniu pracowników spoza Unii Europejskiej

W przedostatnim tegorocznym numerze kwartalnika „Transport manager” Patrycja Ignaszak, ekspertka z naszej kancelarii, wypowiedziała się na temat możliwości uzyskania przez cudzoziemców zatrudnianych w Polsce korzystniejszej stawki podatkowej w związku ze zmianą stawki PIT.

W celu skorzystania z tej korzystnej dla podatnika zmiany, obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce muszą złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie to dotyczy kwestii bycia, bądź nie, polskim rezydentem podatkowym w myśl ustawy o PIT z uwagi na „posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce” lub „faktyczne przebywanie na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”. Procedura składania oświadczeń przez pracowników zastąpiła konieczność uzyskania certyfikatu rezydencji, która była znacznie bardziej skomplikowanym procesem. Dyrektor KIS podkreślił, że spójnik „lub” oznacza, iż polskim rezydentem podatkowym jest osoba spełniająca przynajmniej jedną z tych przesłanek.

Zgodnie ze stanowiskiem Izby Skarbowej przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, takie jak ognisko domowe czy aktywność społeczną, z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej lub źródła dochodów.

Dodatkowo, zleceniobiorca powinien przedłożyć zleceniodawcy dane pozwalające na weryfikację wspomnianego świadczenia. W innym razie pracodawca powinien traktować zleceniobiorcę jako nierezydenta podatkowego Polski i obliczać jego podatek dochodowy według ryczałtowej 20% stawki.

Zmiany w transporcie

Pod koniec bieżącego roku razem z pakietem mobilności w życie wejdzie unijna dyrektywa o delegowaniu, mająca duże znaczenie dla branży transportowej. Zgodnie z nowymi regulacjami kierowcy będą musieli być opłacani według zasad, które obowiązują w kraju wykonania załadunku lub kraju dokonania rozładunku towaru.

Eksperci przewidują, że w praktyce dyrektywa oznacza wzrost płac polskich kierowców nawet o 50-60%, ponieważ dąży ona do wyrównania zarobków na terenie Unii Europejskiej. Nowe przepisy zakazywać będą wliczania ryczałtów i diet do pensji podstawowej, przy czym nie zwalniają przedsiębiorców z wypłaty, dodatków i diet, które występują w związku z odbywaniem podróży służbowej na podstawie obowiązujących w Polsce regulaminów pracy.

Polskie organizacje branżowe obawiają się, że zmiany te będą skutkować bankructwem nie tylko małych, ale i większych przedsiębiorstw transportowych, których nie będzie stać na większe wydatki ze względu na niską rentowność sektora. Dlatego też postulują równomierne rozłożenie ciężaru nowych regulacji zarówno na przedsiębiorców, jak i kierowców.

Małżonek może rozliczyć w swojej firmie kredyt współmałżonka

Urzędy skarbowe wydają korzystne dla przedsiębiorców interpretacje indywidualne w sprawie rozliczeń kredytów. Dotyczą one m.in. możliwości zaliczenia do kosztów odsetek od pożyczki, którą zaciągnął małżonek przedsiębiorcy pozostający z nim we wspólności majątkowej, jeśli otrzymana kwota zostanie wykorzystana na działalność gospodarczą przedsiębiorcy.

Przepisy nie uzależniają możliwości rozliczenia odsetek od klasyfikacji, rodzaju czy nazwy kredytu. Nie decyduje o tym również treść umowy z bankiem. Dlatego też jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, nie ma znaczenia z czyjego rachunku bankowego spłacane są odsetki, nawet jeśli kredyt został zaciągnięty w celach konsumenckich.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który nie ma zdolności kredytowej może poprosić współmałżonka o pomoc w finansowaniu swej działalności gospodarczej, a następnie zaliczyć proporcjonalną wartość odsetek do kosztów podatkowych.

Zastosowanie art. 108 KC do działania organów spółek kapitałowych

Jednym z ciekawszych i spornych zagadnień w obszarze prawa handlowego jest kwestia działań podejmowanych przez dwie spółki, które są reprezentowane przez osobę zasiadającą w zarządzie obydwu firm. Przy takich czynnościach może bowiem dojść do kolizji interesów spółek.

W jednym z nowszych orzeczeń Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę o podobnym stanie faktycznym. W wydanym przez siebie wyroku orzekł, że w niektórych przypadkach działań podejmowanych w charakterze organu osoby prawnej, możliwe jest zastosowanie w drodze analogii art. 108 KC. Artykuł ten stanowi o tym, że pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której członek zarządu spółki A jest jednocześnie członkiem zarządu spółki B i uprawniony do samodzielnej reprezentacji obydwu spółek dokona czynności prawnej “z samym sobą”, powinien on zapewnić, aby spełniona była przesłanka pozwalająca na dokonanie takiej czynności, tj. że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Ze względu na to, ze stosowanie art. 108 KC w drodze analogii ma na celu wyeliminowanie potencjalnej kolizji interesów obydwu spółek, Sąd Najwyższy podkreśla, że zawsze należy to robić w sposób ostrożny, by nie przyczynić się do zaszkodzenia ich interesom.

Przelew może zostać uznany za dowód zakupu

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej poruszona została kwestia przedstawiania przelewu bankowego jako dowodu zakupy w sytuacji, gdy dostawca przedsiębiorcy znajduje się na terytorium państwa trzeciego, w związku z czym nie może otrzymać od niego faktury VAT.

Organ skarbowy potwierdził, że przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych wykaz przelewów bankowych do dostawcy może być uznany za formę dokumentu księgowego potwierdzającego poniesione przez przedsiębiorcę koszty. Jest tak, ponieważ sam brak wymaganej formy nie stanowi automatycznie o tym, że wydatki nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Największe znaczenie ma bowiem związek przyczynowo-skutkowy, gdyż ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, a więc uzyskaniem, zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów.

Dyrektor KIS podkreślił, że to na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, i że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów. Dodał również, nie można jednoznacznie przesądzić, co będzie wystarczającym dokumentem do zaksięgowania wydatku w koszty podatkowe. Ostateczna ocena należy zatem do organów podatkowych właściwych dla wnioskodawcy w danej sprawie.

Rada UE przyjęła dyrektywę o sygnalistach

W dn. 7 października bieżącego roku Rada UE przyjęła nową dyrektywę mającą na celu skuteczną ochronę sygnalistów. W ciągu 2 lat od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Polska będzie musiała wdrożyć odpowiednie przepisy, a polskie firmy będą się musiały na nie odpowiednio przygotować.

Nowe przepisy zakładają utworzenie bezpiecznego sposobu zgłaszania naruszeń prawa. Nękanie sygnalistów ma być karane i w przypadku takiego oskarżenia to sam nękający musi udowodnić, że jest niewinny zarzucanego mu czynu. Ponadto, jeśli z powodu zgłoszenia naruszeń prawa sygnalista zostanie z pracy zwolniony lub poczuje się represjonowany będzie miał możliwość dochodzenia odszkodowania.

Dyrektywa ma objąć zarówno podmioty publiczne jak i przedsiębiorców prywatnych, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników lub działają w sektorach objętych szczególnymi regulacjami, niezależnie od liczby zatrudnionych.

Download Newsletter 10/2019