ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 09/2019

08.10.2019

ZMIANY W NASZEJ KANCELARII

Nasza kancelaria we wrześniu br. zmieniła nazwę na ECOVIS LEGAL POLAND Pruś i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k. Jej wspólnikami są r. pr. Piotr Pruś oraz r. pr. Nikodem Multan, którzy dotąd byli wspólnikami Ecovis Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.

Kancelaria wciąż będzie świadczyła usługi prawne przedsiębiorcom w Polsce – zarówno firmom już tutaj działającym, jak i tym, które działalność i inwestycje dopiero w Polsce planują. Nic nie zmienia się również w przypadku usług z zakresu prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa. Kancelaria pozostanie częścią międzynarodowej grupy doradczej Ecovis International, obecnej w ponad 75 krajach na świecie.

Kontynuujemy rozwój Kancelarii, który przyniesie nam i Klientom wiele satysfakcji – mówi r. p. Piotr Pruś. Nie zamierzamy zmieniać sposobu naszych działań: rzetelność, zaangażowanie i profesjonalizm – to pozostanie bez zmian – dodaje r. pr. Nikodem Multan.

Ekspertka ECOVIS komentuje obszerną nowelizację prawa pracy

Świadectwo pracy

W dn. 7 września br. w życie weszła długo oczekiwana nowelizacja kodeksu pracy. Zmiany dotknęły m.in. świadectw pracy. Szerzej na ten temat wypowiedziała się ekspertka z naszej kancelarii r. pr. Marta Pilarczyk na łamach portali www.money.pl oraz https://www.polishnews.com/.

Dzięki nowelizacji wydłużone zostały terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika. Dotychczas termin ten wynosił 7 dni, natomiast obecnie trwa on 14 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy.

W przypadku, w którym pracodawca nie uwzględni wniosku o sprostowanie, pracownik będzie miał możliwość skierowania sprawy do sądu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie. Natomiast jeśli pracodawca nie zawiadomi swego pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik ma prawo wnieść swe żądanie sprostowania do sądu znajdującego się w okręgu, w którym praca była wykonywana.

– W nowelizacji kodeksu pracy uległy również zmianie terminy na wydanie pracownikowi jego świadectwa pracy – już w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi jego świadectwo, jeśli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu najbliższych 7 dni. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli wydanie świadectwa nie będzie możliwe w dniu ustania stosunku pracy, pracodawca musi w ciągu 7 dni przesłać świadectwo pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej za pośrednictwem poczty. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca, mimo orzeczenia sądu, nadal nie wydaje pracownikowi jego świadectwa, ten może wystąpić do sądu o wydanie mu orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Zawiera ono wszystkie informacje jak w oryginalnym świadectwie – mówi Marta Pilarczyk z kancelarii prawnej ECOVIS LEGAL POLAND.

Na pracodawców, którzy nie wydadzą świadectwa w terminie, zostanie nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 30000 złotych.

Możliwość uzyskania urlopu przez członków najbliższej rodziny pracownika

Kolejną zmianą, która weszła w życie razem z nowelizacją kodeksu pracy, jest możliwość uzyskania uprawnienia do korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przez członków najbliższej rodziny pracownika. Urlop ten przysługuje teraz również dziadkom, a także rodzeństwu. Bezpośrednio po wykorzystaniu go będą oni mogli skorzystać z urlopu wypoczynkowego dokładnie tak samo jak pracownik będący rodzicem.

– Przede wszystkim zmiana ta ochroni członków najbliższej rodziny będących na tego rodzaju urlopie przed zwolnieniem. Dodatkowo, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów, będą oni mogli żądać przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W nowelizacji zawarto również możliwość wysuwania roszczeń o odszkodowanie czy uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy – dodaje r. pr. Marta Pilarczyk.

Pracownikowi, który zdecyduje się skorzystać z tej formy urlopu, pracodawca co do zasady nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę.

Nowe regulacje odnośnie do mobbingu i dyskryminacji

Kolejnym zagadnieniem, które zostało zmienione przez nowelizację prawa pracy, jest mobbing. Od 7 września br. ochrona pracowników w tym zakresie została znacznie zwiększona. Dotychczas pracownik, który padł ofiarą mobbingu, mógł dochodzić od pracodawcy:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – jeżeli mobbing wywołał rozstrój zdrowia,
  • odszkodowania – jeżeli ze względu na mobbing pracownik rozwiązał umowę o pracę. Jego wysokość jest nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów pracownik, który zdecyduje się na dochodzenie odszkodowania od swojego pracodawcy wciąż może pracować w firmie, w której do mobbingu doszło.

Przedsiębiorca może składać deklaracje podatkowe w trakcie zawieszenia działalności

W związku z wydaniem najnowszej interpretacji indywidualnej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, potwierdzona została możliwość złożenia deklaracji VAT-7 w trakcie zawieszenia działalności.

Prawo to przysługuje przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy, jeśli wydatki przedsiębiorcy stanowią wyłącznie czynności niezbędne do utrzymania źródła przychodów.

Wynika to z tego, że zgłoszenie zawieszenia działalności nie oznacza ustania bytu przedsiębiorcy, a przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym przedsiębiorca zachowuje prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Specjalistka ECOVIS komentuje zmiany w VAT

W związku z rozwojem systemu uszczelniania VAT w Polsce, rząd wprowadza kolejne zmiany odnoszące się do tego podatku. Ekspertka z naszego działu podatkowego, doradca podatkowy Agata Wleklińska, skomentowała te zmiany na łamach dziennika Puls Biznesu.

Zmiany te obejmują między innymi utworzenie nowego rejestru elektronicznego, tzw. białej listy podatników VAT. Na tej wprowadzonej przez rząd liście znajdują się dane o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce, w tym numery ich rachunków bankowych.

W związku z umieszczeniem rachunków bankowych na białej liście podatników VAT podatnicy przed dokonaniem przelewu muszą każdorazowo sprawdzać numery kont, na które wykonują przelew, by upewnić się, że dany rachunek jest ujawniony na liście.

– Dzięki nowemu narzędziu transakcje staną się bezpieczniejsze i zmniejszy się ryzyko wplątania się w tzw. karuzelę podatkową. Dodatkowo taka weryfikacja ma wzbudzić zaufanie skarbówki, a przede wszystkim ma pomóc zabezpieczyć finanse firmy. Pamiętajmy jednak o związanych z nią sankcjach – komentuje Agata Wleklińska.

Sankcją w przypadku niedostosowania się do wyżej opisanej procedury przy dokonaniu przelewu na kwotę większą niż 15 tysięcy złotych jest brak możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów oraz solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą za rozliczenie VAT.

Rzemieślnicy otrzymają możliwość zakładania spółek

W dn. 1 stycznia 2020 r. w życie wejdzie istotna zmiana ustawy o rzemiośle. Umożliwi ona rzemieślnikom prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek. Dotychczas mogli oni prowadzić jedynie jednoosobową działalność gospodarczą.

Od początku nowego roku wykonywanie rzemiosła będzie możliwe w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz jednoosobowej spółki kapitałowej poprzez przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli wykonywanie działalności w tych formach będzie się cieszyć popularnością wśród rzemieślników, Związek Rzemiosła Polskiego zamierza postulować poszerzenie tej listy o wieloosobową spółkę kapitałową.

Warunkiem założenia spółki przez rzemieślnika jest to, by przynajmniej jeden wspólnik posiadał kwalifikacje zawodowe, a pozostali byli jego małżonkiem lub krewnymi w linii prostej. Zamysł ten ma oddać rodzinny charakter spółek rzemieślniczych.

Zmiany w PIT

W dn. 1 października br. w życie wejdzie nowelizacja zmieniająca stawkę podatku PIT z dotychczasowych 18. W przypadku osiągania dochodów w wysokości ponad 85.528 zł w dalszym ciągu zastosowanie będzie miała stawka 32%.

Niższa stawka PIT dotyczyć będzie podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Nowelizacja przewiduje również ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Download Newsletter No. 09/2019