ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 07/2019

30.07.2019

1. Ustawa o dokumentach publicznych – co wolno a czego nie

12 lipca br. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. Początkowo została ona odebrana jako zbiór regulacji mających na celu m.in. przeciwdziałanie praktyce skanowania dowodów osobistych przez przedsiębiorców. Reakcję tę wywołał przepis, zgodnie z którym “kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Obawy starano się załagodzić poprzez odwołanie się definicji “repliki dokumentu publicznego”. Oznacza ona odwzorowanie lub kopię:

wielkości od 75 oryginału;
o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego.
Naszym zdaniem zarówno skan, jak i kserokopia dowodu osobistego nie posiadają cech autentyczności, a zatem nie mogą być uznane za replikę dokumentu. Zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem ustawy jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw, takich jak wyłudzenia kredytów.

Natomiast bezprawne skanowanie i kopiowanie może być sankcjonowane na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Od 11 stycznia br. w Sejmie znajduje się rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Projekt ten ma na celu “zwiększenie efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej”. Regulacje w nim zawarte będą więc dotyczyć nie tylko wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innej formie niż spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza, lecz również fundacji, stowarzyszeń i innych osób prawnych.

Projekt w obecnym brzmieniu przewiduje odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za każdy czyn zabroniony jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z nielicznymi wyjątkami. Jest to znaczące rozszerzenie zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ponieważ obecnie obowiązująca ustawa o podmiotach zbiorowych zawiera zamknięty katalog przestępstw i przestępstw skarbowych, za które odpowiada podmiot zbiorowy.

Zgodnie z założeniami projektu, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych miałaby być oparta na dwóch zasadach – odpowiedzialności za czyny własne podmiotu zbiorowego, tj. działania lub zaniechania organów tego podmiotu, oraz odpowiedzialności za czyny popełnione przez pracowników lub inne osoby realizujące zadania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych im kompetencji.

Warunkiem zaistnienia odpowiedzialności za czyn zabroniony miałoby być natomiast powstanie danego czynu w bezpośrednim związku z działalnością prowadzoną przez podmiot zbiorowy.

Popełnienie przestępstwa oraz wykazanie związku tego przestępstwa z działalnością podmiotu będzie spoczywało na prokuratorze. Aby uniknąć odpowiedzialności, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że należyta staranność została dochowana. Dlatego tym bardziej zalecamy, aby przedsiębiorstwa funkcjonowały zgodnie z prawem.

3. Split payment od listopada 2019 r. zastąpi odwrotne obciążenie VAT

W związku z brakiem sukcesów mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w walce z wyłudzeniami VAT, wprowadzony zostanie obowiązek stosowania podzielonej płatności (ang. split payment). Ma on się pojawić już w listopadzie bieżącego roku.

Możliwość stosowania płatności split payment ma miejsce od lipca 2018 r. Mechanizm został wprowadzony wyłącznie do rozrachunków związanych z podatkiem VAT. Do tej pory jego stosowanie było nieobowiązkowe.

Podzielona płatność będzie stosowana m.in. przy dostawach towarów i usług, które obecnie objęte są mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT oraz odpowiedzialności podatkowej. Ponadto, zakres tego sposobu płatności obejmie również inne czynności jak np. sprzedaż węgla czy surowców wtórnych.

Podstawą obowiązkowego zastosowania podzielonej płatności ma być odpowiednia informacja na fakturze. Obowiązek ten ma być stosowany w relacjach biznesowych, wyłącznie w zakresie faktur:

których wartość brutto wynosi powyżej 15.000,00 zł;
obejmujących transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Brak wspomnianej informacji na fakturze ma skutkować sankcjami, które zostaną uregulowane w przepisach o VAT, PIT, CIT i kodeksie karnym skarbowym.

4. Kolejne ułatwienia dla firm przyjęte przez rząd

W lipcu bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła tzw. pakiet przyjazne prawo, zakładający kilkadziesiąt zmian dla przedsiębiorców w ponad 60 ustawach.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, ma na celu m.in. wprowadzenie ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, usprawnienie części szczególnych procedur administracyjnych oraz uchylenie lub aktualizację przestarzałych, zbędnych i powtarzających się obowiązków informacyjnych oraz innych przepisów prawnych.

Rząd planuje wprowadzić nowe regulacje w życie jeszcze przed końcem kadencji obecnego parlamentu.

5. Nowe interpretacje fiskusa – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na edukację

Dotychczas organy podatkowe nie pozwalały na zaliczanie wydatków na edukację do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże w związku z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 26 czerwca 2019 r., praktyka ta może ulec zmianie.

Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji zapytał zarówno o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie kosztów kształcenia na odpłatnych studiach, jak i o moment, do którego zaliczenie tych kosztów byłoby możliwe.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za takie koszty należy uznać nie tylko same czesne za studia, ale i dodatkowe wydatki, mogące mieć związek z dojazdem na zajęcia lub noclegiem na czas ich trwania. Warunkiem takiego rozwiązania jest wymóg, by edukacja oraz wydatki na nią poniesione trwały w trakcie prowadzenia działalności.

6. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia od 1 sierpnia 2019 r.

W dniu 1 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Ma ona na celu wprowadzenie zwolnień podatkowych z PIT dla osób do 26 roku życia, których przychody nie przekraczają kwoty 85.528 złotych rocznie.

Nowelizacja ta wprowadza również przepisy przejściowe mające uregulować sposób rozliczenia podatku za okres od sierpnia do grudnia bieżącego roku. Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnik spełniający te wymogi, może złożyć płatnikowi oświadczenie o tym, że jego dochody są objęte zwolnieniem w całości. W takiej sytuacji płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT. Jeśli natomiast podatnik nie złoży takiego oświadczenia, zwrot podatku otrzyma on po złożeniu zeznania rocznego za 2019 r.

7. Wyrok NSA: przedawniona wierzytelność nie uwolni członka zarządu od długów spółki

W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o braku możliwości zwolnienia członka zarządu z długów spółki poprzez wskazanie przedawnionej wierzytelności.

Co do zasady członek zarządu spółki kapitałowej może uwolnić się od długów spółki poprzez wskazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części.

Jednakże wskazanie przedawnionej wierzytelności spółki w praktyce uniemożliwiłoby przeprowadzenie skutecznej wierzytelności, dlatego też nie spełnia ona przesłanki w przytoczonym przepisie.

Download Newsletter No. 07/2019