ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 06/2019

27.06.2019

1. Przepisy o prostej spółce akcyjnej przyjęte przez Sejm

13 czerwca Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych. Umożliwi ona od marca 2020 r. zakładanie prostych spółek akcyjnych (PSA). Obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych będą ona stanowić trzeci typ spółek kapitałowych.

Zakładanie, prowadzenie, zarządzanie oraz likwidacja spółki ma być prostsze niż w dotychczasowych spółkach kapitałowych. Aby spółka powstała wymagane będzie wniesienie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 1 zł. Rejestracji będzie można dokonać drogą elektroniczną w ciągu 24h lub w tradycyjny sposób.

W PSA możliwe będzie podejmowanie uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo podczas wideokonferencji. Akcji spółki nie będą notowane na giełdzie, natomiast dopuszczalne będzie przekształcenie w spółkę akcyjną celem wejścia na giełdę.

Ułatwienie będzie stanowiła również nieskomplikowana struktura organów zarządzających. Nowym rozwiązaniem będzie możliwość powołania rady dyrektorów do prowadzenia spraw spółki, reprezentowania jej oraz sprawowania nadzoru.

Łatwiejszy i krótszy będzie również proces likwidacji. Możliwe będzie także rozwiązanie spółki bez likwidacji poprzez przejęcie majątku i długów przez akcjonariuszy.

Impuls dla stworzenia nowego typu spółki dali przedstawiciele startupów. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone m.in. na Słowacji i we Francji.

2. Zmiana stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) ws. inwestycji strefowych

Mali, średni czy duzi przedsiębiorcy mogą otrzymać decyzję o wsparciu. Jest ona wydawana na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji. W tym czasie przedsiębiorstwom przyznawane jest zwolnienie z podatku dochodowego. Zwolnienie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji może dotyczyć zarówno budowy zakładu od początku jak i rozbudowy obecnych zakładów.

Do kwietnia Dyrektor KIS stał na stanowisku, że zwolniony z podatku jest cały dochód z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu, do wysokości limitu przyznanej pomocy publicznej.

Zmiana stanowisko nastąpiła na przełomie kwietnia i maja po wydaniu przez Dyrektora KIS kilku interpretacji indywidualnych. Zgodnie z nim zwolniony z podatku dochodowego może być jedynie dochód z nowej inwestycji. Inwestycje mogą potrwać nawet do kilku lat. To oznacza, że przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w całym okresie przyznanym mu w decyzji o wsparciu.

3. Planowane opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych

Obecnie wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która ma chronić obywatela przed negatywnymi skutkami prawnymi, jeśli zastosuje się do wskazań w niej zawartych, dotyczącej jednego stanu faktycznego, kosztuje 40 zł.

Projekt Ordynacji Podatkowej zakłada, że wydanie w niektórych sytuacjach indywidualnej interpretacji podatkowej będzie kosztować o wiele więcej. Opłatę w wysokości 2 tyś. zł zostanie poniesiona gdy:
  • korzyść podatkowa u podatnika przekroczy lub może przekroczyć 500 tyś. zł lub;
  • w stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym pojawią się cechy i okoliczności działania podatnika, które będą wymagały oceny, czy sposób jego działania był sztuczny lub;
  • przedmiotem zapytania będą transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi dotyczące transferu istotnych składników majątku lub;
  • wniosek będzie dotyczył umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

Uiszczenie opłaty będzie musiało nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

4. Od 2021 r. będzie działał Rejestr akcjonariuszy

Akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru. Dematerializacja będzie polegać na zapisaniu ich w systemie teleinformatycznym.

Dzięki temu zwiększone będzie bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi, zmniejszone zostaną koszty ich produkcji, transportu i przechowania, a brak anonimowości akcji na okaziciela utrudni popełnianie przestępstw gospodarczych takich jak np. pranie brudnych pieniędzy.

5. Co może zrobić osoba ukarana za niestawiennictwo w postępowaniu administracyjnym?

W postępowaniu administracyjnym zasadą jest, że osoba wezwana przez organ ma obowiązek osobistego stawienia się tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa oraz w sąsiedniej gminie bądź mieście. Jednakże charakter sprawy lub czynności może wymagać dokonania czynności przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie.

Aby wezwanie było skuteczne, powinno ono zawierać prawnie wskazane elementy. W przeciwnym razie nie wywoła ona skutków względem osoby. Jeżeli osoba prawidłowo wezwana:
  • nie stawiła się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo;
  • bezzasadnie odmówiła złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej

może zostać ukarana grzywną w wysokości 50 zł, a w przypadku ponownego niestawiennictwa grzywną do 200 zł. Grzywna nakładana jest w drodze postanowienia. Na to postanowienie przysługuje zażalenie. Może ono zostać wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W prawidłowo przygotowanym wezwaniu strona musi być powiadomiona o skutkach niezastosowania się do wezwania.

Drugim środkiem, z którego może skorzystać osoba wezwana do stawienia się, jest wniosek o uznaniu nieobecności, odmowy zeznań, wydania opinii albo okazania przedmiotu oględzin za usprawiedliwione. Taki wniosek może być złożony w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Na odmowę zwolnienia od kary przysługuje zażalenie, które rozpoznaje organ wyższej instancji.

6. Zapłata kary umownej, a możliwość kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17.06.2019 r. stwierdził, że zapłata kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towarów lub zwłoki w usunięciu wad towarów nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Możliwości odliczenia nie ma także firma, która dostarczyła zamówione towary po terminie. Przyczyna niespełnienia świadczenia w terminie nie wpływa na brak możliwości zaliczenia wydatków na kary umowne do kosztów uzyskania przychodów.

7. Co dalej z handlem bitcoinami w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Obecne przepisy przewidują możliwość handlowania bitcoinami i innymi kryptowalutami bez konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych do końca czerwca br. Przygotowano jednak projekt rozporządzenia, zgodnie z którym sprzedaż lub zamiana bitcoinów czy innych kryptowalut nie będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty PCC do końca roku kalendarzowego.

Handel wirtualnymi walutami polega na ich wielokrotnym zakupie, sprzedaży i wymianie. Gdyby osoby były zobowiązane do płacenia PCC, to w wielu przypadkach mogłoby się okazać, że podatek jest wyższy od zainwestowanych środków, co godziłoby w konstytucyjnie prawo do ochrony własności.

Download Newsletter No. 06/2019