ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 05/2020

14.09.2020

1) SLIM VAT – czyli kolejne zmiany w systemie VAT

Pakiet SLIM VAT ma służyć uproszczeniu i unowocześnieniu podatku VAT. Jest to rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów, które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Projekt powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami dotyczących możliwości uproszczenia rozliczeń VAT. Jest też odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu, czyli przede wszystkim znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki formalne utrudniające prowadzenie biznesu w zakresie VAT.

Nowe rozwiązanie wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walutowe z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Projekt jest nadal przedmiotem prac legislacyjnych. Należy mieć nadzieję, że Ministerstwo Finansów, wspierając się głosem przedsiębiorców i ekspertów, wprowadzi rozwiązania optymalne z punktu widzenia przedsiębiorców.

2) Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy – co to oznacza dla firm?

Wejście w życie zaprojektowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będzie oznaczało dodatkowe obowiązki dla Instytucji zobowiązanych. Niektóre ze zmian, będą wymagały wdrożenia istotnych usprawnień systemowych.

Istotną zmianą, z punktu widzenia powyższych instytucji, jest modyfikacja podejścia do stosowania środków bezpieczeństwa wobec klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze. Chodzi między innymi o identyfikacje i weryfikacje tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego a także monitoring przeprowadzanych transakcji w celu określenia finalnego poziomu ryzyka klienta. Nowelizacja ustawy wskazuje, że środki bezpieczeństwa finansowego należy zastosować, m.in. w przypadku zmiany charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych, bądź też, jeśli doszło do zmiany danych klienta lub beneficjenta rzeczywistego.

Niewątpliwie zaproponowane zmiany wiążą się z dodatkowymi obowiązkami, które będą spoczywać na instytucjach obowiązanych. Ponadto, niektóre ze zmian dotyczące m.in. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, będą wymagały od instytucji wdrożenia istotnych usprawnień systemowych oraz przedefiniowania docelowego modelu operacyjnego. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że kluczowe zapisy projektu zostały zakwestionowane przez Radę Legislacyjną, co zapewne będzie miało wpływ na ostateczny kształt ustawy.

3) Nowelizacja CIT – „podatek estoński”

Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana zakłada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego tzw. „podatku estońskiego”

Celem „podatku estońskiego” jest zwolnienie przedsiębiorstw z zapłaty CIT, tak długo, jak nie będą wypłacać zysków w postaci dywidend, a będą je reinwestować

Nowa regulacja będzie skierowana do małych i średnich spółek kapitałowych:
  • których przychody nie przekraczają 50 mln zł,
  • zatrudniających co najmniej 3 pracowników,
  • u których działalność operacyjna generuje co najmniej większość dochodów,
  • wspólnikami których są wyłącznie osoby fizyczne,
  • które nie posiadają udziałów, akcji, czy ogółu praw i obowiązków w innych podmiotach (w tym zagranicznych),
  • wykazujących nakłady inwestycyjne,

W polskim wydaniu estoński CIT będzie dostępny w dwóch wariantach: ppierwszy z nich to pełny model opodatkowania dystrybuowanych przez spółkę dochodów – jak w Estonii, a drugi pozwala zaliczać odpisy na rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy będą mogli wybierać taki sposób opodatkowania na 4 lata, a potem przedłużać go na kolejne 4-letnie okresy. Warunkiem jest jednak spełnienie powyższych warunków w ostatnim roku, w którym podatnik korzysta z tego rozwiązania.

12 sierpnia 2020 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy i poddało go pod konsultacje z ekspertami i przedsiębiorcami. Opinie na temat nowelizacji były przyjmowane do 23 sierpnia, a w chwili obecnej są analizowane. Z tego względu, możliwe jeszcze są potencjalne zmiany w projekcie ustawy.

4) Sądy własności intelektualnej ruszyły

1 lipca 2020 r. to dzień, w którym weszły w życie przepisy powołujące do życia Sądy Własności Intelektualnej, które mają rozpatrywać spory dotyczące praw własności intelektualnej.

Wyspecjalizowane sądy w głównej mierze zajmą się kwestiami praw autorskich i praw własności przemysłowej, ale również sprawami zwalczania i zapobiegania nieuczciwej konkurencji oraz sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych w niektórych przypadkach, np. związanych z reklamą czy promocją towarów i usług lub działalnością naukową i wynalazczą. Swoich praw w nowych sądach dochodzić będą mogły firmy w przypadku np. naruszenia praw do znaku towarowego, patentu, tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej konkurencji.

Sprawy własności intelektualnej będą rozpatrywane przez sądy okręgowe w pierwszej instancji i sądy apelacyjne w drugiej, przy czym sprawy te mają skupić się w pięciu ośrodkach. Funkcje te przejmą sądy okręgowe w Katowicach, Lublinie i Gdańsku oraz sądy okręgowe i apelacyjne w Poznaniu i Warszawie.

5) Rząd chce 4 – krotnie zmniejszyć odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań

Ministerstwo Rozwoju zamierza zaproponować 500 metrów jako bezwzględną minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków, jeśli gmina dopuści zniesienia na swym terenie tzw. Zasady 10H. Obecnie obowiązuje 10 – krotność całkowitej wysokości wiatraka.

Zgodnie z zaprezentowaną obecnie propozycją ministerstwa, turbiny wiatrowe mogłyby być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obejmującego cały obszar 10H wokół planowanej turbiny. – Jednak gmina, w ramach MPZP dla elektrowni wiatrowej, na podstawie wyników prognozy oddziaływania na środowisko może przyjąć inną odległość elektrowni od budynku mieszkalnego, ale nie mniej niż 500 m. Jak podkreśliło ministerstwo 500 m to wynikająca z badań naukowych, uśredniona odległość od turbiny wiatrowej, w której spełniane są obowiązujące normy hałasu.

Przygotowanie zmian w przepisach zapowiedziała kilka tygodni temu minister rozwoju. Mówiła, że jej resort przygotowuje nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która – po szerokich konsultacjach – będzie gotowa w drugim półroczu tego roku. Minister Jadwiga Emilewicz poinformowała, że nowe przepisy powinny wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

6) 326 tys. spółek zarejestrowało 563 tys. beneficjentów rzeczywistych

W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych 326 tys. spółek zarejestrowało 563 tys. beneficjentów. W wyniku awarii rejestru termin na dokonanie rejestracji został przesunięty z 13 na 17 lipca. Mimo to nie wszystkie podmioty wywiązały się z ustawowego obowiązku, za co grozi im wysoka kara.

Za niezgłoszenie beneficjentów rzeczywistych grozi do 1 miliona złotych kary. Mimo to ponad 100 tys. Spółek nie wypełniło obowiązku. Z danych Ministerstwa Finansów wynika zaś, że na dzień 20 lipca 2020 roku tylko 326 tys. spółek zarejestrowało 563 tys. beneficjentów. Tymczasem w KRS figuruje blisko 450 tys. firm. Ministerstwo Finansów zapowiada zaś, że sprawdzi, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.

Zgłaszać, ale także aktualizować dane w CRBR muszą spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

7) Kara dla przewoźnika za niekompletne zgłoszenie SENT uchylona

Sprawa miała swój początek w maju 2018 r., gdy funkcjonariusze celno-skarbowi w trakcie przeprowadzonej kontroli drogowej stwierdzili niekompletne zgłoszenie SENT (brak wpisanego w zgłoszeniu numeru zezwolenia drogowego licencji) w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001r. o transporcie drogowym

Przewoźnik został ukarany karą pieniężną w wysokości 5 tys. zł i zwrócił się do rzecznika małych i średnich przedsiębiorców z wnioskiem o interwencję.

WSA w Warszawie w swoim orzeczeniu (sygn. akt V SA/Wa 1728/19) nie podzielił oceny organów obu instancji, zgodnie z którą odstąpienie od wymierzenia kary należy traktować jako instytucją szczególną, a przyznanie tego typu ulgi postawiłoby przewoźnika w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych podmiotów realizujących przewóz, które wypełniają obowiązki wynikające z ustawy o SENT bądź uiszczają kary związane z ich niewykonaniem.

W ocenie sądu, w przedmiotowej sprawie, poza błędnym (niezupełnym) wypełnieniem zgłoszenia SENT nie stwierdzono działań przewoźnika, których zwalczanie było celem ustawy o SENT. Jednocześnie WSA wskazał, iż przedstawione w sprawie stanowisko organów nie stanowi urzeczywistnienia realizacji zasad prowadzenia postępowania przewidzianych w ordynacji podatkowej (tj. zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów oraz zasady podejmowania przez organy wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego), zaś w interesie publicznym jest budowanie u obywateli, podmiotów gospodarczych zaufania do organów państwa.

Download Newsletter No. 05/2020