ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 05/2019

03.06.2019

1. Kary za niesporządzenie i niepodpisanie sprawozdania finansowego w terminie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości zarząd spółki jest zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym to sprawozdanie należy sporządzić do 31 marca roku następującego po roku, za który sprawozdanie zostało przygotowane. Zatwierdzenie powinno nastąpić do końca czerwca.

Zmiana przepisów spowodowała, że sprawozdanie finansowe za 2018 r. powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo bezpłatnym profilem zaufanym i zostać złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Termin złożenia sprawozdania finansowego nie uległ zmianie, a zatem należy tego dokonać w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia.

Za niesporządzenie sprawozdania finansowego albo za sporządzenie sprawozdania niezgodnego z przepisami lub zawarcie nierzetelnych danych, a także za niezłożenie sprawozdania do ogłoszenia podlega się karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Elektroniczny sposób podpisywania sprawozdań jest nowością i wymaga on stosowania nowych narzędzi teleinformatycznych, natomiast po stronie osób reprezentujących spółki wyrobienia podpisu i przejścia przez procedurę elektronicznego złożenia. Należy mieć to na uwadze i dlatego warto przygotować się wcześniej.

2. Jeden hektar wolny od ograniczeń

10 maja br. przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabycie ziemi rolnej stanie się łatwiejsze.

Po wejściu w życie nowych przepisów, na terenie miast i wsi łatwiej będzie można obracać nieruchomościami rolnymi o powierzchni do 1 ha. Obecnie takie ułatwienie jest przewidziane dla nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha.

Przyznano także prawo pierwokupu gruntów do 1 ha Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

3. Fiskus powiadomi przedsiębiorców narażonych na oszustwa podatkowe

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie informować podatników o narażeniu na podatkowe oszustwa. Z informacji podatnik dowie się, że transakcje dokonywane z określonym kontrahentem są z punktu widzenia KAS ryzykowne. Dzięki temu będzie miał możliwość uniknięcia problemów w przyszłości np. utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego z podejrzanych faktur. KAS będzie rekomendowała dokonanie zabezpieczenia przez przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami, które mogą wynikać z kontynuowania kontaktów handlowych z podejrzanym podmiotem. Takim zabezpieczeniem jest wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Dzięki temu równowartość podatku zostanie wpłacona na specjalne konto VAT, które będzie nadzorowane przez fiskus.

KAS posiadała dane związane z ryzykiem także w przeszłości, jednakże ich analiza nie przebiegała równie szybko jak dziś.

Podobne programy ostrzegania przedsiębiorców funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej.

4. Test przedsiębiorcy jednak nie zostanie wprowadzony

Rząd zapowiadał wprowadzenie testu przedsiębiorcy. Miał on polegać na masowej weryfikacji jednoosobowych firm, by ograniczyć nadużywanie samozatrudnienia dla korzystania z podatku liniowego w PIT, który wynosi 19% dochodu. W szczególności miało chodzić o podmioty, które wystawiają co miesiąc tylko jedną fakturę jednemu kontrahentowi.

Rezygnacja z wprowadzenia testu przedsiębiorcy nie oznacza, że w przyszłości nie zostaną podjęte próby ograniczenia tzw. samozatrudnienia. Możliwe jest nadal wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszłyby w życie z początkiem 2020 r.

5. UODO wskazuje czas przez jaki powinna być przechowywana dokumentacja chorób zawodowych

Dokumenty dotyczące chorób zawodowych nie stanowią dokumentacji pracowniczej w rozumienie Kodeksu pracy, a tym samym nie stosuje się do nich obowiązku przechowywania ich przez okres 10 lat. Nie ma żadnego uregulowania w prawie krajowym, które wskazywałoby jak długo należy przechowywać tę dokumentację, pomimo że RODO wymaga ograniczenia czasu gromadzenia dokumentów zawierających dane osobowe.

UODO podkreślił, że obecna sytuacja jest luką prawną. Wskazał, że pracodawcy powinni dokonywać okresowych przeglądów tej dokumentacji i oceniać, czy dane dokumenty są nadal przydatne do stwierdzenia choroby zawodowej, aby nie naruszać przepisów RODO.

6. Od 31 maja 2019 r. będzie możliwość cyfrowego otrzymania pism z sądów administracyjnych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony będą mieć możliwość otrzymywania pism elektronicznie, jeśli wniosą do sądu administracyjnego pismo w formie elektronicznej albo gdy wystąpią o takie doręczenie wraz ze wskazaniem adresu mailowego.

Strony będą zobowiązane do informowania sądu administracyjnego o każdej zmianie adresu mailowego. Będą one mogły także zrezygnować z takiej formy otrzymania pism.

Dzięki tej regulacji pisma składane w trakcie rozprawy nie będą już pismami procesowymi tylko załącznikami do protokołu, co będzie lepszym odzwierciedleniem zasady ustności procesu.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie uprawniony do opracowania wzorów dokumentów elektronicznych, które będą mogły być wykorzystywane w sprawach sądowoadministracyjnych.

W sprawach, które toczą się obecnie przed sądami administracyjnymi przed wejściem w życie ustawy, strony będą miały prawo wyboru w jakiej formie dokumenty będą doręczane.

7. Ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r. będzie tylko elektroniczna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Doprecyzowuje on przepisy dotyczące elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją:
  • zawiadomienie o aktywacji konta w rejestrze będzie odbywało się drogą elektroniczną;
  • będzie możliwe dołączanie kopii niektórych dokumentów dołączanych do wniosków o wpis do rejestru;
  • będzie możliwe elektroniczne przekazywanie dokumentów przez BDO.

Download Newsletter No. 05/2019