ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 04/2019

29.04.2019

1. Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO

Pod koniec marca Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformowała o nałożeniu pierwszej kary finansowej za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych. Decyzja dotyczyła warszawskiej spółki, która gromadziła ogólnodostępne w Internecie dane osób. Pozyskiwała je z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierujących oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Po zebraniu danych spółka wysyłała e-maile do wszystkich przedsiębiorców, których adresy mailowe były ujawnione. Zostali oni poinformowani o fakcie przetwarzania ich danych. Pozostałych osób, których e-maile nie były ujawnione, spółka nie poinformowała. Powołała się ona na przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, który pozwala pominąć ten obowiązek, jeżeli wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku.

Prezes UODO nałożyła na spółkę karę finansową w wysokości 1 mln złotych oraz nakazała wysyłkę tradycyjnych listów do osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie zostały poinformowane o fakcie przetwarzania ich danych osobowych.

2. W sporach między przedsiębiorcami dokumenty będą odgrywać główną rolę

W Sejmie toczą się prace nad zmianą procedury cywilnej. Celem jest przyspieszenie postępowań sądowych, a zwłaszcza postępowań gospodarczych.

W praktyce postępowań gospodarczych istotnym źródłem opóźnień w rozpoznawaniu spraw jest brak odpowiedniej dokumentacji faktów, z których strony wywodzą swoje żądania i zarzuty. Konieczne jest wtedy korzystanie z zeznań świadków lub stron. Prowadzi to do przewlekłości postępowań.

Po zmianie procedury cywilnej dowód z zeznań świadków będzie mógł być dopuszczony jedynie po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub gdy w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Natomiast niektóre czynności stron będą musiały być udowodnione wyłącznie dokumentem. Dlatego naszym Klientom, którzy są przedsiębiorcami zalecamy dokładanie staranności przy sporządzaniu dokumentów i większą dbałość w tym zakresie.

3. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta bez zaliczek na PIT

Wiele spółek powołuje osobę do pełnienia funkcji prokurenta. Prokurentami mogą być także obcokrajowcy. Zdarzają się sytuację, że za pełnienie tej funkcji osoby powołane otrzymują wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały Zarządu spółki.

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej trafiło zapytanie w przedmiocie klasyfikacji do odpowiedniego źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji prokurenta. Wnioskodawca miał wątpliwość co do sposobu miesięcznego rozliczania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu pełnienia funkcji prokurenta oraz konieczności uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta jest przychodem z innych źródeł. Osoba, która je otrzymuje zapłaci podatek wynikający z rozliczenia rocznego bez konieczności odprowadzania co miesiąc kwot od urzędu skarbowego.

4. Uchwała SN w sprawie ilości odszkodowań należnych pracownikowi za podwójne bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik dostał wypowiedzenie umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W związku z tym wystąpił do Sądu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Sąd Rejonowy rozważał czy Powodowi należy się odszkodowanie za nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w okresie wypowiedzenia, czy dwa odszkodowania łącznie. W rezultacie Sąd I instancji zdecydował, że Powodowi należy się odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę.

Powód złożył apelację. Sąd II instancji miał wątpliwości w tym zakresie. Ostatecznie zdecydował, że choć Powodowi przysługiwało roszczenie do jednego odszkodowania, to powinien on również otrzymać odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownikowi, któremu rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i w trakcie okresu wypowiedzenia rozwiązano z nim umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika należą się dwa odszkodowania. Dlatego ważne jest, aby pracodawca przed rozwiązaniem umowy o pracę przenalizował optymalne rozwiązania.

5. Wyrok SN: brak wpisu do KRS nie zwalnia Prezesa z odpowiedzialności

Spółka komandytowa pozwała dwóch członków Zarządu spółki z o.o. z powodu niezapłaconych faktur za dostarczenie sprzętu budowlanego. Powołała się na przepis w Kodeksie Spółek Handlowych zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna, to członkowie Zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania.

Sąd Rejonowy ustalił, że w dacie powstania długu jeden z pozwanych był Prezesem Zarządu, a drugi członkiem Zarządu. Sąd uwzględnił powództwo i wydał nakaz zapłaty. Pozwani nie zgłosili sprzeciwu.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego. Oddalił on powództwo w stosunku do Prezesa Zarządu z powodu innych ustaleń faktycznych od tych przyjętych pierwotnie. Okazało się, że w dacie powstania zobowiązania nie był on Prezesem Zarządu, ponieważ kilka miesięcy wcześniej został odwołany uchwałą z tego stanowiska. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołano wówczas pozwanego członka Zarządu, jednak zmiana ta nie została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Sąd Okręgowy orzekł, że wpis do rejestru nie przesądza o odpowiedzialności członka Zarządu. Ważniejsza jest uchwała Zarządu w tej kwestii.

Powód złożył skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy stwierdził, że wpis do KRS nie przesądza o odpowiedzialności za zobowiązania spółki, istotne jest to kto był Prezesem w danym czasie. Zgodnie z powoływanym przez Powoda przepisem Kodeksu Spółek Handlowych zdaniem SN odpowiedzialność spoczywa na rzeczywistych członkach Zarządu niezależnie od wpisu.

6. Wyrok TSUE w sprawie natychmiastowej zapłaty podatków od niezrealizowanego zysku (exit tax)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok, dotyczący niemieckiego przedsiębiorcy, który przeniósł się do Szwajcarii. TSUE stwierdził, że fiskus nie może żądać natychmiastowej zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków tzw. exit tax, gdyż to narusza przepisy unijne, w tym swobodę przepływu kapitału. Wskazał także, że żądanie natychmiastowej zapłaty tego podatku może zaburzyć płynność finansową przedsiębiorców, a tym samym może zniechęcać do rozporządzania swoim majątkiem.

To orzeczenie może mieć również istotny wpływ dla przedsiębiorców prowadzących biznes w Polsce. Przepisy dotyczące exit tax zostały wprowadzone do Ordynacji podatkowej i weszły w życie 1.01.2019 r. Mają one zastosowanie zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, które rozliczały się przez co najmniej 5 lat w Polsce z podatków i zmieniają rezydencję lub przenoszą za granicę składnik majątku wart więcej niż 4 mln złotych. Zgodnie z nimi podatek należy zapłacić 7 dni po zmianie rezydencji lub przeniesieniu składnika majątku.

Obecnie Ministerstwo Finansów analizuje skutki orzeczenia TSUE.

7. Prezydent RP podpisał ustawę wdrażającą RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje europejskie rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Prezydent RP w dniu 3.04.2019 r. podpisał ustawę zmieniającą pakiet ustaw w celu zapewnienia stosowania RODO. Zmieni ona ok. 168 ustaw. Zmiany będą obowiązywać m.in. w prawie pracy, administracyjnym, bankowym, ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym czy oświatowym. Ustawa liczy 176 artykułów i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Download Newsletter No. 04/2019