ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 03/2019

27.03.2019

1. Złom złota czy granulat złota – błędne oznaczenia towaru na fakturze a odliczenie VAT

Prawidłowe oznaczenie towaru na fakturze to istotny obowiązek, którego naruszenie może spowodować negatywne konsekwencje dla podatnika. W jednej ze spraw organ podatkowy we Wrocławiu stwierdził, że podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT, ponieważ na fakturach towary nie zostały prawidłowo oznaczone. Zamiast nazwy „granulat złota” widniała nazwa „złom złota”. Jest to o tyle istotne, że złom złota jest opodatkowany według mechanizmu odwróconego obciążenia, natomiast granulat złota jest opodatkowany według zwykłych zasad. Zdaniem organu ze względu na ten błąd nie było podstawy do odliczenia VAT. Organy podatkowe kolejnych instancji zajmowały takie samo stanowisko, niekorzystne dla podatnika. Wskazać należy przy tym, że transakcje doszły do skutku, ich przedmiotem było złoto, a błąd dotyczył jedynie precyzyjnego oznaczenia postaci złota.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu. Rozpatrując sprawę WSA nabrał wątpliwości co do zgodności decyzji podjętych przez organy podatkowe z dyrektywą VAT. W związku z tym zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z zapytaniem czy odmowa prawa do odliczenia VAT nie narusza Dyrektywy VAT, a w szczególności zasady neutralności podatkowej i proporcjonalności. WSA podkreślił przy tym, że co prawda na fakturach widnieją błędy w określeniu rodzaju towaru, ale podatnik złożył wszelkie niezbędne wyjaśnienia oraz dokumenty potwierdzające istnienie towarów oraz ich szczegółowe cechy.

TSUE w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. orzekł, że podatnik nie może być pozbawiony prawa do odliczenia VAT z faktur tylko dlatego, że sprzedawca w sposób nieprawidłowy określił nazwę towaru. Brak wystawienia not korygujących nie wpływa również na to prawo. Prawo podatnika do odliczenia może zostać zakwestionowane, jeżeli jest ono wykonywane w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie.

2. Rada Ministrów zastanowi się, czy utrzymać zakaz handlu w niedziele

Minął już ponad rok obowiązywania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Zgodnie z nią w 2019 r. handel w niedziele jest dozwolony w ostatnią niedzielę miesiąca, w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem. Od 2020 roku będzie on dozwolony w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Rada Ministrów będzie omawiać jakie skutki społeczne i gospodarcze wywarło wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele. Pierwsze analizy pokazują, że ograniczenie zaszkodziło małym sklepom. Szczegółowe dane informują, że obroty sklepów w ogólności rosną, lecz obroty małych sklepów maleją.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje usunięcie ograniczenia handlu i dodania w Kodeksie Pracy przepisu, na mocy którego każdy pracownik miałby zagwarantowane dwie wolne niedziele w miesiącu.

3. Zgromadzenie Wspólników będzie mogło odbyć się przez Internet

Parlament pracuje nad przepisami, które umożliwią wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji do udziału w zgromadzeniach wspólników. W Kodeksie Spółek Handlowych zostanie dodany nowy przepis, który umożliwi udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

  • transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym (telezgromadzenie);
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Wspólnicy będą mogli wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników (telekonferencja).

Telezgromadzenie będzie polegać na transmitowaniu w drodze elektronicznej obrad Zgromadzenia odbywającego się w miejscu określonym w umowie spółki do innych miejsc, w których Zgromadzeni są wspólnicy.

Wideokonferencja z kolei będzie połączeniem w drodze elektronicznej pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach.

Powzięte uchwały elektroniczne będą musiały być dołączone do księgi protokołów w postaci transkrypcji protokołu elektronicznego poświadczonej podpisami Zarządu oraz zapisu audiowizualnego Zgromadzenia Wspólników.

Obecnie możliwość podejmowania takich uchwał istnieje tylko dla spółek założonych w internetowym systemie S-24.

4. E-sprawozdania finansowe także dla podatników CIT

Firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przy sporządzaniu i podpisywaniu rocznych raportów mogą korzystać z aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (MF). Wcześniej sporządzenie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) możliwe było dla podatników PIT.

Dzięki zmianie podatnicy CIT mogą tworzyć sprawozdania w formie XML i podpisywać w aplikacji MF. Nadal jednak do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania przesyła się za pomocą systemów udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nie ma ograniczeń w użyciu aplikacji i mogą z niej korzystać także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej. Nie mają możliwości podmioty z branży finansowej.

5. Wymagane dane związane z wystąpieniem o interpretację dotyczącą transakcji z zagranicznym kontrahentem

Z raportu Ministerstwa Finansów wynika, że podmiot, który wystąpi o interpretację dotycząca transakcji z zagranicznym kontrahentem będącym osobą fizyczną, będzie musiał jedynie podać kraj lub terytorium zamieszkiwania wskazanej osoby.

Pierwotnie informacjami obowiązkowymi do podania przy uzyskaniu informacji miały być wszelkie dane zagranicznego kontrahenta, w tym imię i nazwisko. Resort finansów zrezygnował z takiej szczegółowości, gdyż spełnienie tych wymogów byłoby niezwykle trudne biorąc pod uwagę jak wiele tego typu transakcji jest dokonywanych. Innym argumentem był fakt, że zbieranie tak dużej ilości danych osobowych bez zgody zainteresowanych mogłoby stać w sprzeczności z obowiązującym unijnym rozporządzeniem o RODO.

6. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, a VAT

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy przekształceniowej, od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów stali się ich właścicielami. Muszą jednak uiścić opłatę z tytułu przekształcenia na rzecz gminy. Jedna z gmin uznała, że uiszczenie tej należności nie podlega VAT, gdyż nie dochodzi do odpłatnej dostawy towarów i nie ma obowiązku rozliczenia podatku.

Interpretację indywidualną w takiej właśnie sprawie wydał Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej który potwierdził, że nie dojdzie do odpłatnej dostawy towarów, gdyż nastąpiła już ona z chwilą ustanowienia użytkowania wieczystego. Przypomniał także, że przed 1 maja 2004 r. grunty nie były traktowane jako towar, a co za tym idzie, nie będą podlegać VAT. Jednak po tej dacie zmienił się stan prawny i ustanowienie użytkowania wieczystego stało się dostawą towarów. W związku z tym opłaty za przekształcenie we własność są opodatkowane.

Dodatkowo dyrektor KIS wyjaśnił, że gmina powinna uiścić VAT według stawki 22% jeśli prawo użytkowania wieczystego ustanowiono od 1 maja 2004 r. do końca grudnia 2010 oraz według stawki 23% jeśli odbyło się to po 31 grudnia 2010 r.

7. Wyrok NSA: odszkodowania za opóźniony lot można żądać w każdym czasie bez przedawnienia

Pasażerowie jednej z linii lotniczych czekali siedem godzin na lotnisku w Antalyi by wrócić do Polski. Wśród nich byli pasażerowie podróżujący z dwójką małych dzieci. Zażądali oni od linii lotniczych odszkodowania w wysokości 400 euro dla każdego z członków rodziny powołując się na rozporządzenie Unii Europejskiej nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Pasażerowie złożyli skargę do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Urząd Lotnictwa Cywilnego stwierdził naruszenie prawa i nakazał w decyzji wypłacić przewoźnikowi odszkodowania oraz nałożył na linię lotniczą karę w wysokości 4 tyś. zł.

Linie lotnicze nie zgodziły się z tą decyzją i wniosły skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA). W skardze podkreślono, że roszczenie sprzed 4 lat uległo przedawnieniu oraz że prezes ULC błędnie przyjął, że tego typu roszczenia nie ulegają przedawnieniu. Przewoźnik był zdania, że nie naruszył przepisów, ponieważ pasażerowie nie złożyli wniosku w ciągu roku od zdarzenia. Wskazywał na przepis Kodeksu Cywilnego (KC) stanowiący, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, a jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

WSA oddalił skargę przewoźnika, który złożył następnie skargę do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że roszczenie o wypłatę odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu nie ulega przedawnieniu. Nie wskazano terminu przedawnienia zarówno w treści rozporządzenia jak również w ustawie – Prawo lotnicze. Brak takiej regulacji nie uzasadnia w tym zakresie stosowania przepisów KC dla spraw administracyjnych, bowiem nie można domniemywać utraty prawa posiłkują się regulacjami z innych dziedzin prawa.

Niestety wskazując na ten korzystny dla pasażerów wyrok należy mieć na uwadze, że Sąd Najwyższy wcześniej stwierdził w jednym z wyroków, że roszczenie o odszkodowanie przewidziane w rozporządzeniu nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. przedawnia się w terminie rocznym.

Download Newsletter No. 03/2019