ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 02/2019

21.02.2019

1. Zmiany w ustawie o KRS dotyczące składania sprawozdań finansowych

Od 12 stycznia 2019 r. zmianie uległ przepis w ustawie o KRS dotyczący składania sprawozdań finansowych. Wcześniej, w przypadku spółek kapitałowych (sp. z o.o. i SA) zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby będącej członkiem organu uprawnionego do reprezentowania. Od 12 stycznia zgłoszenie dokonywane przez powyższe spółki może być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby, która jest wpisana jak uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, a także przez prokurenta.

Wraz z 1 kwietnia 2019 r. zgłoszenia będzie mógł również dokonać radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny, jeżeli numer PESEL tych osób będzie ujawniony w systemie i będą oni prawidłowo umocowani.

2. Ograniczona ulga dla małych i nowych firm

Podatkiem CIT objęte są spółki z o.o., SA oraz spółki kapitałowe w organizacji. Szacuje się, że z obniżonej stawki CIT będzie mogło skorzystać 440 tyś. podatników.

W latach 2017-2018 obniżona stawka CIT wynosiła 15%. Od 1 stycznia wynosi ona 9%. Przysługuje przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność oraz małym podatnikom tzn. takim, których przychody nie przekraczają 1,2 mln euro.

Prawo do mniejszego podatku, w przeciwieństwie do lat ubiegłych, można stracić już w trakcie roku podatkowego. Jeżeli przychody spółki w jednym miesiącu przekroczą 1,2 mln euro, to zapłaci ona za ten miesiąc dużo wyższą zaliczkę. Liczona ona będzie od dochodu z całego roku według stawki 19%.

W poprzednich latach o prawie do ulgi decydowały przychody ze sprzedaży towarów i usług. Nie uwzględniano dywidend, zbycia udziałów czy akcji, umów zamiany, odszkodowań, odsetek, przychodów zwolnionych z podatku. Obecnie wliczają się wszystkie przychody, także z zysków kapitałowych.

3. Kara umowna nie podlega opodatkowaniu VAT

Spółki przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem często prowadzą negocjacje. Ich skutkiem może być nawiązanie współpracy, co wyraża się w zawarciu umowy. Częstą praktyką jest fakt, iż strony umowy określają, że w przypadku niewywiązania się przez którąś ze stron z postanowień umownych druga strona będzie zobowiązana do dokonania odszkodowania lub rekompensaty z tytułu poniesionej szkody.

W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy kwota składająca się na tzw. karę umowną podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 21 grudnia 2018 r. uznał, że jeśli któraś ze stron poniosła faktyczne szkody, wyrażające się w postaci opóźnień, niedojścia transakcji do skutku, czy utraty wiarygodności drugiej strony, to kara umowna ma charakter odszkodowawczy. Są to czynności jednostronne i nie wiążą się z otrzymaniem czegokolwiek w zamian. Nie ma również możliwości zakwalifikowania takiego świadczenia jako wynagrodzenia za dostawę towaru lub świadczoną usługę. W konsekwencji nie ma podstaw do wystawienia faktury dokumentującej taką czynność.

4. Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje utworzenie Białej listy podatników VAT do 1 września 2019 r. Będzie ona zbiorem danych o czynnych podatnikach VAT i zastąpi dotychczasowe wykazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru. Dzięki temu będzie istniała możliwość łatwiejszej i szybszej weryfikacji kontrahenta, z uwzględnieniem numerów rachunków bankowych. To właśnie na te wskazane numery rachunków przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania przelewów za towary lub usługi.

Jeżeli podatnik przekaże należność na inne konto niż wskazane w wykazie, a kwota przelewu będzie wyższa niż 15.000 zł, to nabywca:
  • będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za VAT;
  • nie zaliczy wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

I choć planuje się, że wykaz będzie dostępny od 1 września 2019 r., to jednak ww. sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Jest to związane z konstytucyjną zasadą, że zmiany na niekorzyść podatników nie mogą być dokonywane w trakcie roku podatkowego. Od 2020 r. także dokonanie zapłaty na inny numer rachunku niż wskazany w wykazie będzie skutkował solidarną odpowiedzialnością za VAT.

Jednakże podatnicy będą mieli możliwość uniknięcia odpowiedzialności w przypadku przelania pieniędzy na niewskazany w wykazie rachunek. Wymogiem będzie udzielenie informacji o tej sytuacji Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu.

Na Białej liście będzie można sprawdzić dane kontrahenta za ostatnie 5 lat.

5. Możliwość cofnięcia skutków unikania opodatkowania

Podatnicy mogą dobrowolnie wycofać się ze stosowanych schematów podatkowych i mogą cofnąć skutki unikania opodatkowania. W tym celu należy zgłosić wniosek o wydanie decyzji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podlega on procentowej opłacie zależnej od wysokości kwoty korzyści podatkowej. Opłata nie może być niższa niż 1000 zł i nie może przekraczać 15.000 zł.

Decyzja Szefa KAS jest decyzją uznaniową. Wskazuje ona w jaki sposób zainteresowany może cofnąć skutki unikania opodatkowania. Po doręczeniu decyzji zainteresowany będzie miał 14-dniowy termin na złożenie korekty deklaracji.

Cofnięcie skutków unikania opodatkowania może wywierać wpływ również na inne podmioty niż ten, który uniknął opodatkowania. Podmioty te będą mogły dokonać korekt w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji oraz złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku.

6. Interpretacja podatkowa a spór z fiskusem

W przedmiotowej sprawie spółka przed zakupem nieruchomości zwróciła się wnioskiem o wykładnię przepisów prawa podatkowego. Nie miała pewności czy planowana transakcja będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych z racji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy będzie opodatkowana podatkiem VAT od zakupu nieruchomości.

We wniosku o interpretację spółka opisała cały stan faktyczny: co zamierza kupić i na jakich warunkach. Wskazała, że dotychczasowy właściciel nieruchomości miał podpisane umowy najmu, które zostałyby przejęte po zakupie. Dodała, że nie dojdzie do przejęcia pracowników. Spółka zaznaczyła, że jej zdaniem będzie obowiązana do zapłaty podatku VAT od nabycia nieruchomości, powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny. Z wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej przyznał spółce rację.

Po nabyciu nieruchomości spółka odliczyła naliczony podatek. Kontrola dokonana przez Urząd Skarbowy wykazała, że opisany we wniosku stan faktyczny odbiegał od rzeczywistego, gdyż:
  • spółka wskazała, że nie łączyły je ze zbywcą powiązania kapitałowe;
  • spółka podała, że w wyniku transakcji nie dojdzie do przejęcia pracowników, tymczasem te same osoby miały zajmować się prowadzeniem spraw nabywcy.

W związku z wynikiem kontroli Urząd Skarbowy stwierdził, że wcześniej wydana interpretacja nie daje ochrony. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie podzielił zdanie Urzędu Skarbowego.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że ani powiązania kapitałowe, ani to co się wydarzyło później nie mogą mieć wpływu na ocenę tej sytuacji. Wskazał, że interpretacja podatkowa pełni przede wszystkim funkcję ochronną. Działania organów po wydaniu interpretacji nie mogą być ukierunkowane na jej podważenie.

7. Wyrok TSUE dotyczący kalkulacji współczynnika VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 24.01.2019 r. stwierdził, że oddziały zagranicznych firm przy wyliczaniu współczynnika do odliczenia podatku naliczonego powinny brać pod uwagę także transakcje realizowane przez centralę.

Wyrok dotyczył rozliczeń francuskiego oddziału brytyjskiej firmy. Działający we Francji oddział brytyjskiego banku inwestycyjnego świadczył zarówno usługi lokalne pozwalające na odzyskanie całego VAT jak również transakcje na rzecz centrali. Te ostatnie miały związek z działalnością w Wielkiej Brytanii, ale we Francji nie podlegały opodatkowaniu. Dla potrzeb kalkulacji współczynnika VAT oddział uwzględniał jedynie transakcje, które realizował we Francji.

Francuski fiskus miał odmienne zdanie. TSUE przyznał mu rację stwierdzając, że oddział powinien uwzględnić także transakcje, które realizowała centrala, o ile były z nimi powiązane wydatki francuskiej placówki.

W związku z tym wyrokiem zagraniczni inwestorzy, którzy prowadzą w Polsce działalność w formie oddziału powinni jak najszybciej dokonać przeglądu swoich rozliczeń, nie czekając aż polski fiskus wdroży wskazówki TSUE. Dla oddziałów może to oznaczać istotny spadek VAT podlegającego odliczeniu.

Download Newsletter No. 02/2019