Newsletter No. 01/2015: Nowy rok – nowe zasady

10.01.2015

Tradycyjnie wraz z nowym rokiem pojawiaj! si” zmiany w prawie podatkowym. Rok 2015 b”dzie przede wszystkim #wiadkiem prac nad now! ordynacj! podatkow!, nad któr! prace maj! trwa$ kilka lat.

Przedstawiamy Pa%stwu niektóre zmiany w podatkach wchodz!ce w &ycie z pocz!tkiem roku 2015. Zmiany wchodz!ce w &ycie w pó’niejszym terminie b”dziemy prezentowa$ w odpowiednim czasie.

Je#li maj! Pa%stwo jakiekolwiek pytania dotycz!ce naszych stanowisk odno#nie prezentowanych zagadnie%, albo te& chc! Pa%stwo zada$ inne pytania – stoimy do dyspozycji.