ECOVIS System Rewident

ul. Garażowa 5A
02-651 Warszawa
Tel.: +48 22 380 03 80
E-Mail

ECOVIS LEGAL POLAND

ul. Belwederska 9A
00-761 Warszawa
Tel.: +48 22 400 45 85
E-Mail

Newsletter No. 08/2019

30.08.2019

1. Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu

Zgodnie z najnowszym poglądem reprezentowanym m.in. przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja br. o sygnaturze akt sprawy II FSK 1832/17, członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania podatkowe spółki, nawet jeśli nie jest on ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W omawianej sytuacji sąd rejestrowy zwrócił wniosek o zmianę wpisu spółki w KRS. Stało się tak ze względu skazanie nowo powołanego prezesa zarządu spółki prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 18 § 2 ksh.

Po tym zdarzeniu spółka miała coraz większe zaległości w opłacaniu podatku dochodowego od osób prawnych, których nie była w stanie sama spłacić. Organy podatkowe, chcąc uzyskać swe należności od dłużnika, odkryły, że wspomniany wyżej prezes zarządu realnie pełnił swą funkcję od momentu powołania go uchwałą wspólników. Powołanie to nadal było ważne, ponieważ nikt nie domagał się stwierdzenia nieważności tej uchwały. W związku z powyższym, został on pociągnięty do odpowiedzialności subsydiarnej za zobowiązania spółki, mimo skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 18 § 2 ksh.

2. Zmiany w prawie upadłościowym

W dniu 2 sierpnia br. Senat przyjął bez poprawek obszerną nowelizację prawa upadłościowego. Ma ona na celu uproszczenie oraz ulepszenie procedury prawa upadłościowego.

Zgodnie z projektem ustawy osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, będą miały prawo wnioskować o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze. Procedura ta ma się odbywać bez wyznaczenia sędziego-komisarza. Pozwoli to na odciążenie sądów w zajmowaniu się najprostszymi sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej.

Jedną z nowych konstrukcji tworzonych przez projekt tej ustawy jest ochrona upadłych przedsiębiorców przed bezdomnością. Zgodnie z założeniami nowelizacji, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą byłaby traktowana na równi z konsumentami, jeśli chodzi o ochronę przed bezdomnością spowodowaną upadłością. Oznacza to, że z sumy uzyskanej w wyniku sprzedaży domu upadłego wydzielana będzie kwota odpowiadająca wysokości średniego czynszu za najem w tej samej miejscowości, w której dom ten się znajdował. Dzięki uzyskanej sumie upadły będzie mógł przez dwa lata wynajmować mieszkanie w tej okolicy.

Ponadto, Ministerstwo Sprawiedliwości chce również by odpowiedzialność upadłego zależała od stopnia jego winy, przez co odmowa oddłużenia występowałaby jedynie w rażących przypadkach, będących następstwem celowych działań upadłego. Działania niedbałe lub mniej zawinione miałyby natomiast skutkować jedynie wydłużeniem okresu spłaty wierzycieli upadłego.

3. Kontrowersje wokół przepisu pozwalającego utrzymać zatrudnienie na czas procesu

Dużymi krokami zbliża się obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie już w dn. 7 listopada br. Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian jest nowe brzmienie art. 4772 § 2, zgodnie z którym “uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania”.

W porównaniu do obecnej regulacji zmiana polega na tym, że sąd może nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika nawet po upływie okresu wypowiedzenia ich umowy. Dotychczas sąd mógł nałożyć dalszego zatrudnienia jedynie do upływu okresu wypowiedzenia.

Przepis ten ma mieć zastosowanie już od dnia wydania wyroku w I instancji, a wniesienie apelacji nie będzie miało wpływu na sytuację pracownika. Wspominany nakaz będzie mógł być zniesiony wyłącznie przez prawomocny wyrok w toczącej się sprawie. W przypadku zniesienia nakazu pracodawcy przysługiwać będzie możliwość ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Jednakże, aby je otrzymać, to pracodawca musi wykazać szkodę, którą w tej sytuacji poniósł.

4. Ministerstwo Finansowe wydało objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi IP Box

W związku z licznymi wątpliwościami podatników, Ministerstwo Finansów w dn. 15 lipca br. wydało objaśnienia podatkowe dotyczące IP Box. IP Box to atrakcyjna ulga podatkowa o stawce 5%, z której mogą skorzystać wszyscy podatnicy PIT oraz CIT prowadzący działalność, którą można określić jako działalność badawczo-rozwojową i osiągający dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przez pojęcie „kwalifikowane IP” należy rozumieć prawo własności intelektualnej, które spełnia łącznie trzy następujące warunki:
 • zostało przez podatnika wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 • należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT lub art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, w zależności od podatku;
 • podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
Podatnik, który chce być objęty ulgą IP Box, powinien:
 • zweryfikować prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, które prowadzą do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanych IP;
 • wyodrębnić kwalifikowane IP;
 • zapewnić ewidencję, która prowadzi do wyodrębnienia przychodów i kosztów przypadających na każde kwalifikowane IP (dla każdego kwalifikowanego IP oddzielnie).

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, z IP Box będzie można skorzystać w zeznaniu rocznym składanym bądź do końca marca 2020 r. w przypadku CIT-8, bądź do końca kwietnia 2020 r. w przypadku PIT-36. Podstawą przyznania ulgi jest ewidencja prowadzona przez podatnika, dlatego już teraz warto pomyśleć o jej należytym zapewnieniu, w celu uniknięcia ewentualnych problemów podczas składania zeznania podatkowego.

5. Doręczenie komornicze zamiast fikcji doręczeń sądowych

Z dniem 7 listopada br. z procesu cywilnego zniknie fikcja doręczeń sądowych. Zostanie ona zastąpiona konstrukcją doręczenia pozwu przez komornika.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nieodebrania pisma przez pozwanego w terminie 14 dni, gdy w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, sąd zawiadomi o tym powoda poprzez przesłanie mu odpisu pisma dla pozwanego i zobowiązanie go do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód musi wypełnić takie zobowiązanie w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym je otrzymał.

Komornik, który otrzyma odpis od powoda, powinien go dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jeśli ustali on, że pozwany rzeczywiście mieszka pod wskazanym adresem zamieszkania, zostawia w jego skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w terminie 14 dni. Jeżeli zaś komornik ustali, że dłużnik nie mieszka pod wskazanym adresem, zwraca on pismo wierzycielowi, informując go o tym fakcie w protokole.

W takim przypadku powodowi pozostaje jedynie możliwość zlecenia komornikowi czynności w celu ustalenia aktualnego adresu pozwanego, po dokonaniu opłaty w wysokości 40 zł. Jeśli natomiast komornikowi uda się skutecznie ustalić nowy adres, powód, po dokonaniu kolejnej opłaty – tym razem w wysokości 60 zł, będzie mógł zlecić komornikowi doręczenie pozwu pozwanemu.

6. Wyższe opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Wraz z nowelizacją przepisów postępowania cywilnego, której część weszła w życie już 21 sierpnia br., zmieniły się również regulacje związane z opłatami sądowymi w sprawach cywilnych.

W przypadku sporów o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000 zł, opłaty sądowe nie będą wynosić już 5% wartości przedmiotu sporu – ich wysokość będzie wynosić od 30 zł do 1000 zł, w zależności od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Prezentuje się to następująco:
 • 30 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 zł;
 • 100 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi od 500 zł do 1.500 zł;
 • 200 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi od 1.500 zł do 4.000 zł;
 • 400 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi od 4.000 zł do 7 500 zł;
 • 500 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi od 7.500 zł do 10.000 zł;
 • 750 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi od 10.000 zł do 15.000 zł;
 • 1.000 zł – w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi od 15.000 zł do 20.000 zł.

Natomiast przy sporach o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia przekracza 20.000 zł, opłaty sądowe nadal będą wynosić 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie więcej niż 200.000 zł. Oznacza to, że górna granica tego rodzaju opłat została podniesiona o 100.000 zł.

Jeśli zaś chodzi o opłatę stałą w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, to pobiera się ją w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 10.000 zł. Dotychczas górna granica opłaty stałej wynosiła 5.000 zł, a więc i w tym przypadku nastąpiło jej zwiększenie.

Ponadto, zwiększeniu mają ulec również inne opłaty, takie jak za zażalenie, apelację czy skargę kasacyjną. Nowelizacja wprowadza też opłaty od czynności, które dotychczas były nieodpłatne, jak na przykład pismo zawierające oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu.

7. Polska Agencja Nadzoru Audytowego

1 sierpnia br. Prezydent podpisał nowelizację o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Przewiduje ona powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi obecny organ nadzoru audytowego, tj. Komisję Nadzoru Audytowego. Ma ona zostać utworzona już w drugiej połowie 2019 r., a nadzorowanie jej będzie obowiązkiem Ministra Finansów.

Zgodnie z nowymi przepisami Polska Agencja Nadzoru Audytowego ponosić będzie pełną odpowiedzialność za system nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, natomiast Polska Izba Biegłych Rewidentów wciąż będzie posiadała prawo ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu biegłego rewidenta, zasad etyki zawodowej oraz kontroli doskonalenia zawodowego.

Download Newsletter No. 08/2019